Detail předmětu

Plant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary art

FaVU-4PAMAk. rok: 2023/2024

Studující se na vybraných teoretických textech a ve vlastní tvůrčí praxi budou zabývat reflexí práce s biologickým materiálem v umění. Přednášky budou zaměřeny na estetické, etické a filozofické vnímání přírody, krajiny, jejího formování lidskou činností a její role ve vytváření ekosystémů, vnímání divokosti x divočiny, chápání a konání různých forem zahradnictví a zahrádkaření, chápání a prožívání městské divočiny, ale zejména vnímání rostlin prizmatem současné posthumanistické filozofie a jejich reprezentace v současném vizuálním umění.  Semináře se sestávají z praktických konzultací projektů, na kterých studující pracují v rámci tohoto předmětu, a který  bude konečným hodnocením.

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní orientace v problematice přírodních věd a současného výtvarného umění. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Studentky a studenti jsou povinni účastnit se 4 ze 6 teoretických přednášek a min. jedné exkurze v terénu, na jejichž téma napíšou krátkou esej (2 - 3 NS). 2. Druhou nedílnou součástí hodnocení je kontinuální práce na uměleckém projektu vyplývající z povahy předmětu, který je rozpracováván postupně na všech konzultačních sezeních s vyučujícími předmětu. Finální hodnocení se odehraje formou kolokvia - představení projektu a rozprava nad ním - v celé skupině všech zapsaných studentů a za účasti všech hostujících vyučujících předmětu. Projekt nemusí být v době prezentace realizován v konkrétním prostoru, ale musí být navržen do takové míry a detailů, aby byl reálně vystavitelný nebo prezentovatelný např. v rámci galerijního open callu.
Povinná docházka - maximálně 2 neomluvené abcence.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílit povědomí o aktuálním trendu v současném umění a o jeho teoretické a filozofické reflexi (týkající se jednotlivých organismů, společenstev, jejich ekologických, ale zároveň kulturních souvislostí, jako je např. šlechtění, využití v koloniální botanice, designu a estetice zahrad, užívání a formování různých typů lesů, luk, pastvin, parků a krajiny obecně). Cílem je rovněž hledání posunů a vazeb mezi teoretickou reflexí a tvůrčím ověřováním a rozšiřováním vědění o zvolené problematice.
Studující budou schopny/i navrhnout promyšlený a propracovaný umělecký projekt, který přesahuje sféru umění a zachází do vědních nebo praktických disciplín spojených s biologií, zahradnictvím, historií krajiny, a kulturní historií těchto disciplín.
Cílem je inspirovat studující k vytvoření uměleckého díla, které budeme moci prezentovat na společné výstavě, jejíž realizace se ovšem termínově nebude krýt s výukou předmětu (bude realizována později, a proto není vázána na ukončení předmětu kredity).

Základní literatura

Marder, Michael. Plant Thinking: A Philosophy of Vegetal Life. (EN)
Gagliano, Monica, and Simmard, Suzanne. Thus Spoke The Plant: A remarkable journey of groundbreakin scientific discoveries and personal journeys with plants. (EN)
Suzanne Simmard: Finding the Mother Tree. (EN)

Doporučená literatura

Aloi, Giovanni. Botanical Speculations: Plants in Contemporary Art. (EN)
Aloi, Giovanni. Why Look at Plants? The Botanical Emergence in Contemporary Art. (EN)
Aloi, Giovanni. Antennae 10: A Decade of Art and the Non-Human. (EN)
Gessert, Georg. Green Light: Toward an Art of Evolution. (EN)
Gibson, Prudence: The Plant Contract . Art’s Return to Vegetal Life. (EN)
Kingsbury, Noel. Garden Flora: The Natural and Cultural History of the Plants In Your Garden (EN)
Kingsbury, Noel. Hybrid. The History and Science of Plant Breeding. (EN)
Cronon, William. The Trouble With Wilderness. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný (nepovinný)
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět se sestává z dvou částí – šesti teoretických vstupů formy přednášek a seminářů, dvou exkurzí a tří sezení v podobě workshopů, jejichž lektorkami bude jak garantka předmětu, tak další vyučující z řad aktuálních doktorandek i externistů
1. Přednáška. Vnímání přírody a divočiny z hlediska historických estetických hodnot (anglická filosofie a estetika 18. století, teorie malebna ve vnímání krajiny, koncipování parků a zahrad; divočina, vznešeno a příroda romantizující (a kolonizující optikou); krajina – umělý lidský výtvor (umíme skrz ni ještě vnímat divočinu?); divočina vs. Divokost; krajina jako lidský artefakt, ale zároveň jako soubor funkčních ekosystémů! (příklady preindustriální krajiny na Jižní Moravě.) Městská divočina a vágní terén. Stibral, Cronon, Kolejka, Jongepierová, Hédl, Haluzík.
2. Přednáška. Botanizování ve městě (botanické graffiti), fenomén zahrádkářství (historická perspektiva a jeho ozvěny v současném politickém diskurzu), estetika zahrádek a zahrádkářských osad, souboj estetik ve veřejném prostoru, botanické a biodiverzitní hodnoty v urbánním prostoru. Sádlo, Pokorný, Šturma, Gibas, Kolářová, Jedlička
3. Přednáška. Šlechtění okrasných rostlin jako projev estetik. Módy? Kýč? Historie proměn, Copyright, autorská práva. Jména odrůd jako odraz kulturních stereotypů. Gessert, Kingsbury, Ondřej Fous
4. Přednáška. Posthumanistická filosofie zaměřená na rostliny: co víme o životě rostlin a jak to může ovlivnit naše vnímání okolního světa, ale i rostlin samotných. Příklady umělecké praxe. Giovanni Aloi (Botanical Speculations – kolektivní monografie), Stefano Mancuso (online přednáška).
5. První praktický workshop. Studentky a studenti představí a konzultují své nápady na umělecký projekt. (3 – 4 hodiny - jedno odpoledne – 3. březnový týden.)
6. Seminář.  Michael Marder: Plant Thinking -  A Philosophy of Vegetal Life/Thus Spoke The Plant: Monica Gagliano and Suzanne Simmard.
7. Seminář. Giovanni Aloi – Antennae  – diskuse nad vybranými články z tohoto uměleckého periodika.
8. Exkurze 1 - Kunsthalle Bratislava, 12. - 13.10.2023 - sympozium věnované rostlinám v umění (v rámci dvouleté kurátorské série A Plant, organizovaném Lýdií Pribyšovou)
9. Druhý praktický workshop. Diskuse nad rozpracovanými projekty s možnou konzultací i s externisty dle zaměření projektu. (3 – 4 hodiny – jedno odpoledne – 3. dubnový týden). Od studentů/studentek se očekává zároveň teoretická reflexe jejich uměleckého projektu ukotvena v tématech, prezentovaných v přednáškách nebo textech vyučovaných v rámci tohoto předmětu (nebo příbuzných témat v jiných předmětech, např. Příroda po přírodě)
10. Exkurze 2 - Ždánský les, s bioložkou Zuzanou Veverkovou (2. pol. října, sobota nebo neděle)
11. Třetí praktický workshop. Finální prezentace projektů včetně jejich písemného komentáře (teoretického – délka 3 NS) a diskuse nad jejich možnou společnou prezentací formou výstavy 

Tvůrčí seminář

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor