Detail předmětu

Zdanění fyzických osob

FP-UzfoPAk. rok: 2022/2023

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou zdanění příjmů fyzických osob. Pozornost bude věnována základním principům zdanění příjmů fyzických osob, metodice stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických osob. Dále budou studenti seznámeni s nezdanitelnými částmi základu daně, položkami odčitatelnými od základu daně a slevami na dani pro fyzické osoby. Podrobněji bude věnována pozornost zdanění jednotlivých druhů příjmů, jako příjmů ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, nájmu a ostatních příjmů. Studenti budou seznámeni nejen s běžnými případy zdanění příjmů fyzických osob, ale taktéž vybranými specifiky, jako např. se zdaněním příjmů z cenných papírů, při ukončení podnikání fyzické osoby, se specifiky zdanění provozovatelů solárních elektráren atp.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou znát jednotlivé druhy zdanitelných příjmů fyzických osob, příjmy osvobozené od daně a příjmy, které nejsou předmětem daně, dále principy vyčíslení daňové povinnosti, sestavení daňového přiznání, přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé druhy zdanitelných příjmů, přiradit k nim zdanitelné výdaje a zvolit kritéria pro vyčíslení optimální daňové povinnosti.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tj. definovat optimální postupy pro vyčíslení daňové povinnosti.

Studenti si osvojí principy zdanění příjmů fyzických osob, které pak budou moci aplikovat při řešení konkrétních praktických situací. Studenti budou schopni určit výslednou daňovou povinnost fyzické osoby (daňového rezidenta ČR), který dosahuje různých druhů příjmů a zároveň navrhnout a aplikovat vhodné prostředky daňové optimalizace.

Prerekvizity

Znalost účetnictví, základů obchodního práva a zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Pro udělení zápočtu je:
- nutná aktivní účast na cvičeních (účast na cvičeních je povinná, případné absence jsou řešeny individuálně s vyučujícím) studenti jsou povinni si s sebou na cvičení nosit podklady a samostatně pracovat na zadaných úkolech);
- nutné do stanoveného termínu vypracovat a prezentovat písemnou práci (studenti mohou pracovat ve skupinách).

Zkouška se skládá ze dvou částí. Jedná se o:
a) komplexní příklad, jehož součástí je i vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob;
b) test s možností výběru správné odpovědi

Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé části. V případě, že by student nesplnil u zkoušky jen jednu část, tak vždy opakuje celou zkoušku znovu, tedy obě části! U zkoušky je povolen zákon o daních z příjmů (nekomentované znění). Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.


ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S ISP

a) Vypracování dílčích úkolů (zadání na cvičení) a semestrální práce. Dílčí úkoly je povinen student zasílat ve stanovených termínech.

b) Zkouška dle podmínek uvedených výše.

Osnovy výuky

1. Úvod k předmětu a k daním z příjmů, relevance daně z příjmů fyzických osob pro veřejné rozpočty, konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob (obecně)
2. Daňové subjekty (poplatník, plátce), předmět daně, osvobození od daně
3. Základ daně, dílčí základy daně
4. Algoritmus výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky od základu daně 5. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na dítě
6. Příjmy ze závislé činnosti
7. Příjmy ze samostatné činnosti
8. Příjmy z kapitálového majetku
9. Příjmy z nájmu a ostatní příjmy
10. Sociální a zdravotní pojištění (úvod do problematiky, právní úprava, vznik a zánik pojištění, povinnosti plátců)
11. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ
12. Speciální situace a jejich zdaňování (ukončení podnikání fyzické osoby, přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak)
13. Speciální typy příjmů a jejich zdaňování

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zdaňováním příjmů fyzických osob, a to tak, aby byly schopni aplikovat získané poznatky na konkrétní příklad v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.

Účast na cvičeních je povinná, případné absence jsou řešeny předem individuálně s vyučujícím.

Základní literatura

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (CS)
DUŠEK, Jiří a SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů 2023. 20. vydání. Praha: Grada Publishing, 2023. ISBN 978-80-271-3986-6. (CS)
VYCHOPEŇ, Jiří. Daň z příjmů 2023. 19. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2023. ISBN 978-80-7676-467-5. (CS)
Sborník příkladů: daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitých věcí, silniční daň, profesní předpisy KDP ČR, daňový řád, účetnictví : sestaveno dle zákonné úpravy let 2022 a 2023. Brno: Komora daňových poradců České republiky, 2023. ISBN 978-80-907718-9-5. (CS)
VANČUROVÁ, Alena a ZÍDKOVÁ, Hana. Daňový systém ČR 2022. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022. ISBN 978-80-7676-362-3. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tematická náplň přednášek je následující:
1. Úvod k předmětu a k daním z příjmů, relevance daně z příjmů fyzických osob pro veřejné rozpočty, konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob (obecně)
2. Daňové subjekty (poplatník, plátce), předmět daně, osvobození od daně
3. Základ daně, dílčí základy daně
4. Algoritmus výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky od základu daně
5. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na dítě
6. Příjmy ze závislé činnosti
7. Příjmy ze samostatné činnosti
8. Příjmy z kapitálového majetku
9. Příjmy z nájmu a ostatní příjmy
10. Sociální a zdravotní pojištění (úvod do problematiky, právní úprava, vznik a zánik pojištění, povinnosti plátců)
11. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ
12. Speciální situace a jejich zdaňování (ukončení podnikání fyzické osoby, přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak)
13. Speciální typy příjmů a jejich zdaňování

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování přednášených témat a zpracování zadaných úkolu.
1. Seznámení s daňovými tiskopisy a požadavky na zápočet.
2. Procvičení termínu registrace, vyplnění registračního formuláře (vysvětlení ve vztahu k JRF), určení termínu a povinnosti pro podání daňového přiznání, splatnost daně, výpočet zálohy na daň a termínu pro její splatnost.
3. Procvičení na zařazování a stanovení – předmětu daně, osvobození od daně, stanovení základu daně.
4. Uplatnění nezdanitelných částek, slev na dani a daňového zvýhodnění.
5. Příjmy ze závislé činnosti – výpočet zálohy na daň, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně, výpočet ročního zúčtování.
6. Příjmy ze samostatné činnosti – výpočet dílčího základu daně a daňové povinnosti, vazba na daňovou evidenci.
7. Výpočet odpisů (rovnoměrné a zrychlené odpisování), nový majetek, technické zhodnocení majetku.
8. Pokračování v procvičování výpočtu daňové povinnosti poplatníka – rozsáhlejší příklad (závislá činnost, samostatná výdělečná činnost,…) včetně vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení a výpočtu záloh.
9. Procvičování výpočtu daňové povinnosti poplatníka se zakomponováním případu, kdy poplatník přechází z uplatňování skutečných výdajů na paušální výdaje a naopak.
10. Procvičení stanovení dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku, z příjmů z nájmu a z ostatních příjmů. Řešení komplexního příkladu na stanovení daňové povinnosti.
11. Procvičování výpočtu daňové povinnosti poplatníka se zakomponováním případu, kdy poplatník rozděluje na spolupracující osobu, případně dosahuje příjmů z v.o.s. a k.s.
12. Řešení komplexního příkladů výpočtu daňové povinnosti FO včetně vyplnění daňového přiznání.
13. Řešení komplexního příkladů výpočtu daňové povinnosti FO včetně vyplnění daňového přiznání.

eLearning