Detail předmětu

Strategický marketing a rozvoj podnikání

FP-IsmrPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na rozvoj strategického manažerského a marketingového myšlení a schopností a dovedností studentů v řízení rozvoje podnikání, jakož i na pochopení vazeb mezi rozhodnutími managementu v různých
oblastech podnikového řízení a realizovanou firemní strategií.
Výuka v rámci cvičení proběhne formou manažerské simulace - využitím špičkové simulační hry The Global Market Place.


Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou následující:
- procvičení praktických schopností při získávání, zpracování, analýzách a využití informací o vnějším prostředí podniku (zejména o trhu, zákaznících, konkurenci a technických trendech),
- procvičení a rozvoj schopností využívat informace pro tvorbu a realizaci marketingové strategie v globálním měřítku,
- získávání schopností identifikace, plánování a realizace projektů rozvoje podnikání
- seznámit studenty s řešením problémů v projektovém týmu
- seznámit studenty se způsoby promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí podnikového managementu.
- ověření schopnosti řešit komplexní rozhodovací problémy s řadou konfliktů mezi příčinami a následky.
- rozvinout schopnosti leadershipu, týmové práce a interpersonálních dovedností

Literatura

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8.
ZAMAZALOVÁ, M. a kol.: Marketing. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4
SCHOLES, Kevan; JOHNSON, Gerry; WHITTINGTON, Richard. Exploring corporate strategy. Financial Times Prentice Hall, 2002.
MULLINS, John W., et al. Marketing management: A strategic decision-making approach. New York: McGraw-Hill, 2013.
KOTLER, Philip, et al. Marketing management 14/e. Pearson, 2014.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na standardní přednášky zaměřené na prezentaci a aktivní diskusi konceptů využívaných ve strategickém marketingu a návazností do dalších disciplín strategického řízení firmy.
Cvičení jsou organizována s využitím vysokého podílu e-learningu s pravidelnými konzultačními setkáními v průběhu semestru.
Studenti ve cvičeních projdou strategickou simulační hrou marketplace live.
Týmové úsilí
Budete spolupracovat se třemi nebo čtyřmi dalšími studenty, aby se vytvořila podnikatelská firma, která bude soutěžit v „hře o podnikové strategii. Na konci se naučíte rozvíjet a zdokonalovat své strategie a taktiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení kursu je založeno na dvou základních prvcích:

hodnocení týmové práce (celkem 60 b) je primárně postaveno na hodnocení týmu v rámci strategické simulační hry – podle hodnoty BSC (40 b), sestaveného business plánu a jeho prezentaci (20 b). 

Další část hodnocení je postavena na individuálních kritériích – aktivity na přednáškách (5 b), kontrolní test v e-learningu se zaměřením na simulační hru (10 b) a ústní zkouška (25 bodů). Zkouška je ve formě krátké odborné debaty na vybrané téma strategického marketingu včetně praktických aplikací.

Celkově je pro absolvování předmětu potřeba získat minimálně 51 bodů dle ECTS stupnice. Minimum pro získání zápočtu je 30 bodů.

Studenti s ISP mohou část hodnocení za týmovou práci nahradit zpracováním individuálního projektu ve formě strategického marketingového byznys plánu ve struktuře doporučené pro týmové projekty v simulační hře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1: Úvod, seznámení s obsahem a formou výuky a hodnocením předmětu. Tvorba týmů. Řešení problémů v týmu
2: Strategický marketing a jeho návaznost na Strategický management
3: Marketingový výzkum – význam informací a metody jejich získávání a vyhodnocování. Interpretace výsledků marketingového výzkumu a způsoby jejich převedení do forrmulace strategických cílů firem.
4: Tržní segmentace jako podklad tvorby marketingových strategií
5: Tvorba marketingového byznys plánu
6-9: Návrh marketingové strategie, její realizace a upřesňování dle vývoje na trhu. Tvorba marketingové strategie - 4P - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační strategie
10: Finanční aspekty marketingových rozhodnutí – promítnutí rozhodnutí v oblasti firemní strategie do výsledků firmy
11: Řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jeho využití při uplatňování marketingových strategií
12: Realizace firemní strategie a její kontrola
13: Závěrečná prezentace výsledků firem v simulaci, shrnutí

Osnova cvičení:
V rámci cvičení probíhá online strategická simulační hra Marketplace https://www.marketplace-simulation.com/simulations/advanced-strategic-corporate-management/

Program jednotlivých cvičení je následující:

1. seznámení se simulací, tvorba týmů a registrace do hry

2. Hlubší instrukce k jednotlivým strategickým rozhodnutím

3. Další cvičení jsou postavena na samostatných konzultacích jednotlivých týmů

4. Po čtvrtém čtvrtletí každý tým zpracovává byznys plán a následně vyjednává s investorem o výši a podmínkách investice do firmy.

5. Následná cvičení opět postavena na samostatných týmových konzultacích

6. Po uzavření celé hry probíhá závěrečný hodnotící workshop

Cíl

Studenti budou obeznámeni s podstatou strategického marketingového řízení, s metodami strategické marketingové analýzy a s principy tvorby a realizace marketingových strategií. Rozvinou schopnosti potřebné pro strategické plánování a realizaci v dynamicky se měnícím tržním prostředí. Pochopí důležitost provázanosti marketingových a finančních rozhodnutí a důležitost poskytovat hodnotu svým zákazníkům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor