Detail předmětu

Project Management

FP-BPMAEAk. rok: 2022/2023

Struktura předmětu je založena na životním cyklu projektu. Projdeme postupně jednotlivé fáze projektu a na praktických ukázkách konkrétního projektu budou vysvětleny metody, které se v daných etapách využívají. Studenti porozumí jednotlivým metodám projektového řízení a budou vědět, kdy je vhodné kterou metodu použít. S tím souvisí pochopení vstupních informací, které jsou nutné k sestavení daných metod a co na ně v projektu navazuje. Obsah kurzu vychází z mezinárodních standardů projektového řízení International Project Management Association (IPMA), Project Management Institute (PMI) a Project IN Controlled Environements (PRINCE2).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí komplexnost projektového řízení a nutnost používat jeho metody při realizaci projektů v podnicích. Uvědomí si, jak je důležité stanovit si na začátku cíl a hranice projektu, kritéria úspěšnosti projektu, definovat zainteresované strany a jejich požadavky. Ujasní si základní principy projektového řízení, seznámí se s metodami a budou chápat procesy řízení projektů.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

LEYSTER, A. Project Management, Planning and Control, 6th Edition. 2014. ISBN 978-0-08-098324-0. (EN)
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Sixth edition. Pennsylvania: PMI, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. (EN)
SCHWALBE, K. An Introduction to Project Management. 2015. ISBN 978-1505212099. (EN)
MULHACY, R. PMP® Exam Prep 8th Edition. 2013. 624 p. ISBN 978-1-932735-65-9. (EN)
IPMA “Individual Competence Baseline” Version 4.0. International Project Management Association. 2015. ISBN (pdf): 978-94-92338-01-3. (EN)
Practice Standard for Earned Value Management. Project Management Institute, 2011. 80 p. ISBN 978-1-935589-35-8. (EN)
HERMARIJ, J. Better Practices of Project Management Based on Ipma Competences. 2013. 692 p. ISBN 978-90-87537-17-3. (EN)
AXELOS. Managing Successful Projects With PRINCE2 2017 Edition. (EN)
GREENE, J. and A. STELLMAN. Head First PMP. 2013. 894 p. ISBN 978-1-4493-6491-5. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V předmětu se studenti tréninkovou formou seznámí s mezinárodně uznávanými principy, trendy a postupy při plánování a řízení projektů. Studenti se naučí efektivně využít informačních a komunikačních technologií v oblasti projektového řízení. Důraz bude kladen na týmové porozumění a řešení problému.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Pro udělení zápočtu je nutné vypracování týmové semestrální práce a její obhajoba. Zkouška je formou testu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Studenti s individuálním studijním plánem mají stejné podmínky.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 týden Úvod do projektového řízení (základní terminologie, pojmy a definice; vlastnosti projektu; životní cyklus projektu; typy projektů; projekt v rámci trvalé organizace; standardy projektového řízení).
2-3 týden Fáze předprojektová (cíle a přínos projektu; trojimperativ projektu; identifikace a analýza zainteresovaných stran).
4-5 týden Fáze zahájení projektů (SMART cíle; logický rámec projektu - přínosy, cíle, klíčové produkty, aktivity, předpoklady a rizika úspěšné realizace, stanovování metrik a zdrojů projektu; identifikace rizik).
6-9 týden Fáze plánování projektů (WBS; metoda Ganttových diagramů; síťová analýza - hranově ohodnocené grafy a uzlově ohodnocené grafy, typy rezerv, metoda CPM a PERT, optimalizace, ohodnocování činností; analýza zdrojů a nákladů; analýza rizik - riziko, hrozba, scénář, druhy rizik, procesy řízení rizik, metody analýzy rizik, typová opatření ke snížení rizika).
10-11 týden Fáze řízení projektů (realizace a monitorování projektu; řízení komunikace; analýza dosažené hodnoty EVM; řízení změn; monitorování rizik; krize a konflikty v projektu).
12-13 týden Fáze ukončení projektů a poprojektová fáze (ukončení projektu; udržitelnost projektu; výstupy z projektu; projektová dokumentace).

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty pochopit terminologii z oblasti projektového řízení a na základě strategie podniku stanovit cíle projektů. Projektové cíle jsou stanovovány za účelem inovací a změn a přímo podporují strategické cíle společnosti. Dalším z cílů je naučit absolventy nástroje a techniky projektového řízení z oblastí kontextové, technické a behaviorální, které nezbytné pro práci projektového manažera.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale je doporučená, neboť na vysvětlenou problematiku bude přímo navazovat obsah cvičení. Účast na cvičeních je povinná. Studenti ve cvičeních prezentují dílčí výstupy semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor