Detail předmětu

Praxe 2

FP-Bp2PAk. rok: 2022/2023

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, technických věd informatiky a řízení výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

PLAMÍNEK, J. Diagnostika a vitalizace firem a organizací: teorie vitality v podnikatelské a manažerské praxi. Praha: Grada, 2014. Expert. ISBN 978-80-247-5323
POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. Brno, ICB, 1996
BURIÁN,A. a kol. : Kultura projevu. Brno,MZLU, 1995
SYNEK, M.a kol.: Podniková ekonomika. Praha, ALEKO,1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření
jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce
zejména v mimoškolních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 18 000 znaků, odpovídající osnově zadání. Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V rámci zpracování závěrečné zprávy se studenti zaměří na uvedení základních údajů o podniku - výrobní program či nabídku služeb, velikost podniku. U vybraného podniku popíšou jeho organizační strukturu, případně vztahy k vyšší organizační jednotce. Popíšou podnikový informační systém a informační toky v podniku. Definují řídicí, hlavní a podpůrné procesy v podniku. Vyhodnotí silné a slabé stránky podniku vzhledem k předmětu podnikání. Zváží příležitosti a hrozby podniku vzhledem k předmětu podnikání. Zaznamenají, jak funguje financování společnosti a uvedou jeho hlavní zdroje. Identifikují, s jakými problémy se podnik nejčastěji potýká při běžném provozu. Podrobně popíší svou každodenní pracovní činnost během absolvování praxe v podniku. Upřesní cíle řešení bakalářské práce a očekávané přínosy bakalářské práce pro podnik s vazbou na vykonanou praxi.

Cíl

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka. Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor