Detail předmětu

Praxe 1

FP-Bp1PAk. rok: 2022/2023

Ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomických a technických disciplín, informatiky a práva.

Doporučená nebo povinná literatura

SYNEK, M.a kol.: Podniková ekonomika. Praha, ALEKO,1992
BURIÁN,A. a kol. : Kultura projevu. Brno,MZLU, 1995
POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. Brno, ICB, 1995

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření
jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce
zejména v mimoškolních institucíc.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 18 000 znaků, odpovídající osnově zadání. Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Seznámení studentů s praktickými přístupy manažerského rozhodování ve výrobních podmínkách podnikatelské sféry se záměrem ověření teoretických znalostí a nabytí nových základních dovedností z oblasti provozního managementu.
Praxe bude zaměřena na seznámení studenta s podnikáním ve výrobním podniku, výrobním programem a podmínkami na trhu – nabídka, poptávka. Vyhodnocení podnikání podnikuz pohledu řízení výrobního procesu, výrobních faktorů, ale i vybraných ekologických aspektů podnikání.
Student má za úkol sestavit písemnou zprávu, která bude obsahovat organizační strukturu vybrané organizace. Popíše informační systém podniku a použití informačních technologií. Zhodnotí slabé a silné stránky, možnosti a příležitosti a jejich vazby na výsledky podnikatelské činnosti a dosažení udržitelného rozvoje podniku. Popíše provozní problémy, se kterými se podnik potýká v reálném čase.
Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových organizacích.
Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se stanou podkladem pro řešení budoucí bakalářské práce.

Cíl

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových organizacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka. Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

60 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor