Detail předmětu

Operační a systémová analýza

FP-IosaKAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na představení a praktické využití vybraných disciplín operačního výzkumu, zejména v kontextu podpory manažerského rozhodování. Výklad směřuje od vysvětlení základních teoretických východisek k jejich praktické aplikaci.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají odborné znalosti a dovednosti o možnosti praktického využití vybraných metod operačního výzkumu při řízení podniku. Díky představení a praktické realizaci konkrétních případových studií si tyto vybrané metody a techniky rovněž osvojí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu.
Požadavky ke zkoušce:
1. Úspěšné absolvování zkouškového testu (min 50%).
Forma zkoušky: písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Osnovy výuky

1,2. Manažerského rozhodování – úvod do problematiky
3,4. Rozhodování v podmínkách neurčitosti a nejistoty
5,6. Expertní systémy
7,8. Časové řady
9,10. Prognózování
11,12,13. Datamining

Učební cíle

Cílem výuky je seznámit studenta se základními metodami optimalizace, které lze využít v manažerském rozhodování a rozvinout jeho dovednost využít těchto poznatků při řešení praktických organizačních a ekonomických problémů firmy. Studenti budou také seznámeni se základními principy modelování tradičních problémů managementu; zvládnou základní principy modelování vhodné pro dobře strukturované a deterministické problémy řízení. Budou schopni aplikovat jednotlivé metody operační analýzy za podmínek konkrétní společnosti.

1. Manažerského rozhodování – úvod do problematiky
2. Rozhodování v podmínkách neurčitosti a nejistoty
3. Expertní systémy
4. Časové řady
5. Prognózování
6. Datamining


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatných písemných projektů.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, rozhodovací matice a stromy, klasifikace
2. Časové řady, datamining 

3. Test

 

eLearning