Detail předmětu

Obchod

FP-KobPAk. rok: 2022/2023

Předmět poskytuje přehled o činnostech obchodování. Seznamuje studenty s jeho základními operacemi - nákupem a prodejem, přepravou, udržováním zásob, výzkumem a ovlivňováním trhu a poskytováním obchodních služeb. Vymezuje pojem obchodní kategorie a její význam pro realizaci obchodních činností. Vysvětluje základní formy obchodu, význam maloobchodu, funkce maloobchodu, výkon maloobchodu, životní cyklus maloobchodu, hypotéza maloobchodního okruhu, stádium životního cyklu maloobchodních jednotek, druhy maloobchodníků, význam velkoobchodu, funkce velkoobchodu, a soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti týkající přehledu o obchodě a činnostech spojených s jeho realizaci s výrazným zaměřením ekonomiku podniku. Budou schopni objasnit pojem obchod a obchodní činnosti, charakterizovat společenský a ekonomický význam obchodu, definovat pojem obchodní kategorie a jejich význam pro obchodní činností, vysvětlit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje, poukázat na požadavky obchodu v na evropském trhu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních makroekonomických a mikroekonomických vztahů, funkcí podniku a jeho ekonomika a znalost obchodně-právních vztahů podniku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci výuky budou využívány přednášky v Power Pointu, případové studie a řízené diskuse.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní práci na zadaných úkolech a kontrolované účasti studentů na vybraných přednáškách. Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zápočtu a písemné zkoušky. Pro získání zápočtu je podmínkou zpracování týmového semestrálního projektu. Výsledné hodnocení předmětu tvoří průměr bodů z cvičení a písemné zkoušky.
Požadavky na ukončení předmětu (procentní váha)
Zápočet (30%):
- Návrhový list semestrálního týmového projektu 5%
- Semestrální týmový projekt 20%
- Přednášky (včetně přednášek odborníků z praxe) 5%
Zkouška (písemná) (70%)

Osnovy výuky

1. Obchod a obchodní činnosti - charakteristika. Vymezení pojmů. Funkce obchodu. Obchod a marketing.
2. Obchod na trzích B2C, B2B a B2G. Specifika obchodu. Obchod v době internetu. Nezávislý obchod, nadnárodní sítě. Formy kooperace a integrace v obchodě.
3. Charakteristické rysy současného obchodu. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Právní a etické otázky obchodu.
4. Systémy maloobchodu, velkoobchodu a zprostředkování zboží a služeb. Principy řešení, lokalizace a uspořádání maloobchodu a velkoobchodu.
5. Nákup a jeho řízení. Charakteristika funkce nákupu. Vymezení pojmů. Objekty a formy nákupu.
6. Modely nákupního procesu. Marketing nákupního procesu. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu.
7. Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
8. Organizace nákupu a prodeje. Význam a klasifikace obchodních vztahů. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů.
9. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací. Ochrana spotřebitele.
10. Technologie obchodního provozu. Obchodně provozní operace. Mechanizační zařízení a prostředky. Obchodní sortiment, nákupní prostředí.
11. Obchodní a marketingové plánování. Marketingové zpravodajství pro úspěšné plánování obchodu.
12. Ekonomika obchodu. Identifikace klíčových ukazatelů měření (KPI) v obchodě. Obchodní rozpětí.
13. Osobní prodej a přímý marketing. Podstata osobního prodeje. Úloha prodejních týmů. Sestavení prodejních týmů. Výběr, výcvik a hodnocení prodejců. Základní prodejní techniky.

Učební cíle

Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním ve vztahu k ekonomice těchto činností.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce a průběžná kontrola vědomostí ve výuce.

Základní literatura

JOBBER, D.; LANCASTER, G. Management prodeje. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2001. 431s. ISBN 80-7226-533-4.
SCHIFFMAN,L., G.; KANUK, L., L. Nákupní chování. Brno: Computer Press, 2004, 633 s., ISBN 80-251-0094-4.
KITA, J. Nákup a predaj na trhu výrobnej sféry. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2002, 306 s. ISBN 80-89047-50-5
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2004. 170 s. ISBN 80-251-0174-6.
x

Doporučená literatura

ČERNÝ, V. Prodejní techniky. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2003. 470 s. ISBN 80-251-0032-4.
DENNY, R. Prodejem k vítězství. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2009. 192 s. ISBN 978-80-251-2505-2.
MULAČOVÁ, V.; MULAČ, P. a kol.Obchodní podnikání ve 21. století. GRADA Publishing, a.s., 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4.
SANT, T. Významní světoví prodejci. Jejich metody a prodejní techniky. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2007. 213 s. ISBN 978-80-251-1457-5.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obchod a obchodní činnosti - charakteristika. Vymezení pojmů. Funkce obchodu. Obchod a marketing.
2. Obchod na trzích B2C, B2B a B2G. Specifika obchodu. Obchod v době internetu. Nezávislý obchod, nadnárodní sítě. Formy kooperace a integrace v obchodě.
3. Charakteristické rysy současného obchodu. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Právní a etické otázky obchodu.
4. Systémy maloobchodu, velkoobchodu a zprostředkování zboží a služeb. Principy řešení, lokalizace a uspořádání maloobchodu a velkoobchodu.
5. Nákup a jeho řízení. Charakteristika funkce nákupu. Vymezení pojmů. Objekty a formy nákupu.
6. Modely nákupního procesu. Marketing nákupního procesu. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu.
7. Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
8. Organizace nákupu a prodeje. Význam a klasifikace obchodních vztahů. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů.
9. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací. Ochrana spotřebitele.
10. Technologie obchodního provozu. Obchodně provozní operace. Mechanizační zařízení a prostředky. Obchodní sortiment, nákupní prostředí.
11. Obchodní a marketingové plánování. Marketingové zpravodajství pro úspěšné plánování obchodu.
12. Ekonomika obchodu. Identifikace klíčových ukazatelů měření (KPI) v obchodě. Obchodní rozpětí.
13. Osobní prodej a přímý marketing. Podstata osobního prodeje. Úloha prodejních týmů. Sestavení prodejních týmů. Výběr, výcvik a hodnocení prodejců. Základní prodejní techniky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ve cvičeních budou procvičována následující těmata:
1. Obchod a obchodní činnosti - charakteristika. Vymezení pojmů. Funkce obchodu. Obchod a marketing.
2. Obchod na trzích B2C, B2B a B2G. Specifika obchodu. Obchod v době internetu. Nezávislý obchod, nadnárodní sítě. Formy kooperace a integrace v obchodě.
3. Charakteristické rysy současného obchodu. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Právní a etické otázky obchodu.
4. Systémy maloobchodu, velkoobchodu a zprostředkování zboží a služeb. Principy řešení, lokalizace a uspořádání maloobchodu a velkoobchodu.
5. Nákup a jeho řízení. Charakteristika funkce nákupu. Vymezení pojmů. Objekty a formy nákupu.
6. Modely nákupního procesu. Marketing nákupního procesu. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu.
7. Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
8. Organizace nákupu a prodeje. Význam a klasifikace obchodních vztahů. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů.
9. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací. Ochrana spotřebitele.
10. Technologie obchodního provozu. Obchodně provozní operace. Mechanizační zařízení a prostředky. Obchodní sortiment, nákupní prostředí.
11. Obchodní a marketingové plánování. Marketingové zpravodajství pro úspěšné plánování obchodu.
12. Ekonomika obchodu. Identifikace klíčových ukazatelů měření (KPI) v obchodě. Obchodní rozpětí.
13. Osobní prodej a přímý marketing. Podstata osobního prodeje. Úloha prodejních týmů. Sestavení prodejních týmů. Výběr, výcvik a hodnocení prodejců. Základní prodejní techniky.

eLearning