Detail předmětu

Market Research

FP-BMREAk. rok: 2022/2023

1. Úvod do předmětu, specifikace podmínek pro předmět; Úvod do problematiky výzkkumu trhu, vysvětlení výzkumného procesu

2. Zdroje pro výzkumný proces a jejich využití; důvody pro citování použitých informačních zdrojů v projektu a výzkumném procesu

3. Potenciální zdroje pro výzkum, proces použití vybraných zdrojů s důrazem na tisky

4. Zadání týmových projektů; informační potřeba: jaká data budou potřeba, kde je naleznu; iniciace výzkumného plánu

5. Volba výzkumných metod, techniky vzorkování a sběru dat; finalizace výzkumného plánu

6. Nástroje pro sběr primárních dat

7. Terénní výzkum, konzultace

8. Terénní výzkum, konzultace, příprava pro analýzu

9. Terénní výzkum, konzultace, příprava pro analýzu

10. Konzultace, analýza dat a psaní reportu

11. Analýza dat a psaní reportu

12. Příprava prezentací, základní prvky v prezentaci

13. Prezentace projektů

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti – student rozlišuje uživatele průzkumu, využití průzkumu v ekonomickém kontextu, je seznámen s různými druhy výzkumu, tvorbou výzkumných otázek, technikami výzkumu, sestavením harmonogramu výzkumu, metodami sběru primárních dat, použitím statistických metod k vyhodnocení primárních dat, analýzami kvalitativních a kvantitativních dat. Dále má student základní znalosti postupu vytvoření vlastního návrhu a prezentace výzkumné projektové zprávy s možnosti využití výsledků výzkumu ve specifických podnikatelských oblastech (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum či analýza spokojenosti zákazníků).
Dovednosti – student je schopen sestavit plán výzkumu, provést sběr primární dat, analyzovat a vyhodnotit je s ohledem na účel použití v oblasti činnosti konkrétního podnikatelského subjektu s návrhem vhodných strategických cílů a plánů
Kompetence – student sestavuje plán tržního výzkumu (formulace výzkumných otázek, techniky výzkumu), analyzuje získaná primární data a vyvozuje z nich relevantní závěry o aktuální situace podnikatelského subjektu na trhu a na základě prezentace výsledků přistupuje ke strategickému cílení a plánování.

Prerekvizity

Požadovány jsou základní znalosti a dovednosti z předmětu Matematika (Mathematics) pro zvládnutí matematických operací se získanými primárními daty a z předmětu Aplikovaná analytická statistika (Applied Analytical Statistics) zvládnutí použití základních statistických metod pro analýzu a vyhodnocení průzkumem získaných primárních dat.

Literatura

BABBIE, E. (2008). The Basics of Social Research. Belmont: Thomson, 550 p. ISBN 978-0-495-09468-5.
MARVASTI, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology. London: Sage Publications, 160 p. ISBN 0-7619-4861-9.
MOISANDER, J., VALTONEN, A. (2006). Qualitative Marketing Research Methods. London: Sage Publications, 227 p. ISBN 1-4129-0381-5.
SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. (2009). Research methods for business students. 5th ed. New York: Pearson Education, 612 p. ISBN 978-0-273-71686-0.
LIPSON, CH. (2006). Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles - MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions, and More. Chicago: The University of Chicago Press, 197 p. ISBN 0-226-48475-0.
PERRIN, R. (2012). Pocket Guide to APA Style. 4th ed. Boston: Cengage Learning, 155 p. ISBN 978-0-495-91263-7.
FELICI, J. (2012). The Complete Manual of Typography: A Guide to Setting Perfect Type. 2nd ed. Berkeley: Peachpit, 374 p. ISBN 978-0-321-77326-5
DAVIES, M. B. (2007). Doing a successfull research project: Using qualitative or quantitative methods. New York-Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 274. ISBN 978-1-4039-9379-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci přednášek bude využito interaktivní formy výuky, kdy budou vysvětleny teoretické znalosti dané problematiky a následně budou v rámci diskuse aplikovány na vzorových příkladech využití. V rámci cvičení bude používána týmová práce, týmová diskuse a týmová prezentace v rámci vypracování semestrálního týmového projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti vypracují seminární práci na zadané téma a absolvují zápočtový test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod: Charakteristika a typy výzkumu (uživatelé výzkumu, využití výzkumu v ekonomickém kontextu, druhy výzkumu, výzkumné otázky, techniky výzkumu, proces výzkumu)
2. Plán výzkumu (návrh tržního výzkumu, rozpočet, harmonogram)
3.-4. Možnosti sběru primárních dat (Focus Groups, podrobná interview, osobní interview, telefonický rozhovor, dotazníkové šetření)
5.-6. Využití sekundárních dat ve výzkumu (typy sekundárních dat a jejich využití, výhody a nevýhody, zhodnocení zdrojů dat)
7.-8. Analýza kvalitativních a kvantitativních dat (charakteristika, využití statistiky pro analýzu kvantitativních dat, využití IT pro analýzu kvalitativních dat)
9.-10. Vlastní návrh a prezentace projektové zprávy (struktura a organizace zprávy, hodnotící kritéria, ústní prezentace zprávy) vhodný pro malé a střední podniky
11.-12. Specifické použití výzkumu (obchodní výzkum, zaměstnanecký výzkum, sociální výzkum, mediální výzkum, analýza spokojenosti zákazníků, Mystery Shopping) v oblasti malých a středních podniků
13. Soudobé trendy ve výzkumu trhu (měnící se role výzkumníka, online výzkum trhu, Data Mining, Brain Science)

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky výzkumu trhu. Student bude seznámen s výzkumnými metodami sběru primárních i sekundárních dat a jejich využití v podnikání malých a středních podniků. Student by po absolvování předmětu měl být schopne zvládnout na základě postupných kroků naplánovat a připravit výzkum, provést výzkum včetně jeho vyhodnocení a vyvození závěrů s možnostmi využití pro podnikatelskou činnost.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning