Detail předmětu

Management zásob

FP-BmzPAk. rok: 2022/2023

Problematika volby správných rozhodnutí v oblasti zásobovací logistiky patří k nejrizikovějším oblastem logsitiky. Předmět se orientuje na seznámení se systémem plánování materiálových požadavků výrobního procesu, normativní základny pro určení spotřeby a zpracování objednávek. Studenti jsou seznamování s nejnovějšími přístupy třídění, řízení zásob, ale i s komplexními přístupy diferencovaných strategií řízení zásob, stejně tak i moderními metodami řízení zásob s využitím informačních technologií, skladovacích systémů či Identifikace zboží.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni analyzovat strukturu a kategorizovat zásoby, stejně jako strategicky rozhodovat v oblasti projektování skladovacích technologií a způsobů efektivního řízení materiálových toků. Důraz je kladen na praktické pochopení a použití jak predikčních nástrojů a technik, tak i vlastních způsobů řízení zásob.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu studenti musí mít znalosti a dovednosti z předmětů logistika a matematicko-statistických disciplín. Předmět navazuje a integruje dosud získané znalosti ze studovaných předmětů z oblasti ekonomie, technických věd, informatiky, logistiky a management výroby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je založeno na systematické a průběžné práci studentů v průběhu celého semestru.
Hodnocení je založeno na týmovém řešení projektu (30 bodů); řešení případové studie (20 bodů); prezentaci a obhajobě řešení projektu (10 bodů) a zkoušce (40 bodů). Celkový maximální počet bodů je 100. V průběhu semestru mohou být zařazeny maximálně 4 doplňkové aktivity. Doplňkové aktivity jsou přednášky externích spolupracovníků (5 bodů/přednáška); praktické cvičení či trénink (5bodů/cvičení, trénink) nebo exkurze (10 bodů/exkurze), které mohou být využity pro získání dodatečných bodů nutných pro absolvování předmětu.
Vybrané téma pro řešení projektu musí být odevzdáno prostřednictvím el. formuláře do konce 3. Týdne semestru. Studentské týmy musí odevzdat písemné vyhotovení řešení projektu prostřednictvím e-elearningu do konce 6. Týdne semestru pod názvem vedoucího týmu. Pozdní odevzdání (vč. Řešení případové studie) bude penalizováno 20 % z celkového hodnocení. Obdobně pozdní nebo změna formy odevzdání dílčích úkolů je penalizována 5b. Účast na cvičení a doplňkových aktivitách je systematicky kontrolována.
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou pro udělení zápočtu je získání minimálně 30 bodů v průběhu semestru a zároveň hodnocení semestrální práce musí dosahovat alespoň 15 bodů a zároveň řešení případové studie musí být hodnoceno alespoň 10 body. Zkouška obsahuje soubor otevřených a uzavřených otázek, které ověřují praktické porozumění a aplikaci získaných znalostí.
Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem je postaveno na předložení řešení semestrálního projektu (vč. Obhajoby), řešení případové studie v požadovaném rozsahu a čase. Zkouška obsahuje soubor otevřených a uzavřených otázek, které ověřují praktické porozumění a aplikaci získaných znalostí. Studenti kontaktují vyučujícího alespoň 4 týdny před plánovaným termínem zkoušky předmětu.
Zakončení předmětu v distanční formě: Všechny výukové aktivity jsou nahrazeny odpovídající online výukou. Účast studentů je kontrolována řešením vybraných témat, popř. diskusí. Online zkouška obsahuje soubor otevřených a uzavřených otázek, které ověřují praktické porozumění a aplikaci získaných znalostí. Podrobnější specifikace je zveřejněna v e-learningu.


Osnovy výuky

1. Zásobování a opatřovací funkce podniku. Funkce, postavení a význam zásob z hlediska druhu podnikání.
2. Organizace a role nákupních činností podniku. Ekonomická a strategická úroveň řízení zásob.
3. Metodologie plánování, organizace a řízení zásob.
4. Řízení poptávkou, řízení plánem a adaptivní řízení zásob.
5. Statické a dynamické modely řízení zásob. Objednací systémy.
6. Skladování, skladovací technologie a funkce skladování.
7. IS/ICT a využití počítačové podpory pro řízení zásob.
8. Postup a zásady budování Warehouse Management System (WMS).
9. Prognostické metody. Způsob predikce zásob, predikční modely zásob a poptávky.
10. Moderní trendy optimalizace a řízení zásob.

Učební cíle

Systémové porozumění moderního způsobu řízení zásob je klíčovou činností každého podniku. Cílem předmětu je seznámit posluchače se základní opatřovací funkcí podniku; ekonomikou a strategickou rovinou řízení zásob v dnešním globálním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a kontrolovaná vyučujícím písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru.

Základní literatura

EMMETT, S. Řízení zásob. 1. vyd. Brno: Computer Press 2008, 298 s. ISBN 978-80-251-1828-3. (CS)
HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob: logistické pojetí, metody, aplikace, praktické úlohy. Praha Profess Consulting 1998, 236 s. ISBN 80-85235-55-2. (CS)
LAMBERT, D. M. Logistika. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0. (CS)

Doporučená literatura

TOMEK,G.,TOMEK, J.Nákupní marketing.1 vyd. Praha: GRADA Publishing 1996, 176s. ISBN 80-85623-96-X. (CS)
LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2000, 589s. ISBN 80-7226-221-1. (CS)
CHRISTOPHER,M. Logistika v marketingu. Přel.Prokeš R., Praha Management Press 2000, 166s. ISBN 80-7261-007-4. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning