Detail předmětu

Management informačních sítí

FP-IminsPAk. rok: 2022/2023

Předmět má za úkol seznámit studenty s prostředky, metodami a postupy analýzy a řízení komunikačních sítí. Dekompozicí systému komunikační sítě se naučí studenti definovat jednotlivé prvky sítě, analyzovat jejich chování. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a schopnostmi implementovat vhodné metody a postupy pro optimalizaci funkce komunikačních sítí a rozvinout v této oblasti jejich řídící schopnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní principy managementu počítačových sítí a to jak z oblasti jejich navrhování a výstavby tak i z hlediska principů komunikace.
Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhovat proaktivní management počítačové sítě, řešit problémy komunikací v počítačových sítích.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti operačních systémů, matematické logiky, číselných soustav.
Rozšířené znalosti z oblasti počítačových sítí zvláště z oblasti komunikace a protokolů linkové, síťové, presentační a aplikační vrstvy.

Literatura

CLEMM, A.: NETWORK MANAGEMENT FUNDAMENTALS. CISCO PRESS 2006. ISBN 978-1587201370. 552S. (EN)
BLACK, U.: Network Management Standards. Mcgraw-Hill 1992. ISBN 978-0070055544. 400s. (EN)
KRETCHMAR, J.M., DOSTÁLEK, L.: Administrace a diagnostika sítí, Computer Press 2005, ISBN: 80-251-0345-5. 216s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je pro všechny formy a typy výuky shodné (včetně ISP)
Požadavky pro zápočet: splnění úkolů cvičení, vypracování semestrální práce na zadané téma.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky: ústní – při ústní zkoušce student obdrží náhodně dvě otázky, na které má vymezený časový prostor 20 minut na přípravu. Vlastní zkouška probíhá diskusí nad otázkami.
Výsledné hodnocení je váženým aritmetickým průměrem s těmito váhami:
Hodnocení semestrální práce 30 %
Ústní zkouška 70 %
V případně nemožnosti vykonání zkoušky kontaktně, bude zkouška vykonána on-line prostřednictvím MS Teams. Nutnou podmínkou je funkční kamera na straně klienta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Definování počítačové sítě a jejich prvků
2. Nástroje managementu sítě na úrovni fyzické vrstvy
3. Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni linkové vrstvy
4. Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni síťové vrstvy
5. Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni transportní vrstvy
6. Protokoly a nástroje managementu sítě na úrovni aplikační vrstvy
7. Nástroje managementu uživatelů
8. Analýza informačních procesů sítě
9. Přiřazení jednotlivých prvků sítě jako zdrojů informačních procesů
10. Návrh analytických prostředků pro sledování kritických zdrojů
11. Analýza zátěže zdrojů
12. Návrhy optimalizace síťové infrastruktury
13. Management sítí na úrovni podniku

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technologiemi v managementu počítačových komunikací a počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

prezentace (cs)
Zadání semestrální práce (a vzorové práce) (cs)
Videozáznam přednášek z předmětu (cs)