Detail předmětu

Environmentální management

FP-emPAk. rok: 2022/2023

Předmět se zabývá makroekonomickými a mikroekonomickými aspekty životního prostředí - udržitelným rozvojem, indikátory, strategiemi udržitelného rozvoje v rámci EU a ČR. Hlavní důraz je kladen na dobrovolné nástroje životního prostředí a jejich aplikaci v podnikových podmínkách (environmentální systémy řízení dle ISO a EMAS, čistší produkci, posuzování životního cyklu výrobku) a environmentální podnikovou ekonomikou (environmentální manažerské účetnictví, environmentální náklady, účetnictví udržitelného rozvoje, reporting udržitelného rozvoje).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje a dobrovolných nástrojů životního prostředí. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti získané v průběhu studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Odborné znalosti jsou ověřovány písemným testem max. 40 bodů
Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě
vypracování a obhajoby týmového projektu na zadané téma max. 50 bodů
Prezentace aktuality max. 10 bodů
V písemném testu dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z oblasti environmentálního managementu.

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 - 90
B 89 - 80
C 79 - 70
D 69 - 60
E 59 - 50
F 49 - 0

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Úvod do předmětu. Zadání týmového projektu.
Udržitelný rozvoj. Indikátory udržitelného rozvoje.
2. Strategie udržitelného rozvoje v rámci Evropské unie a České republiky.
3. Dobrovolné nástroje životního prostředí. Pojetí environmentálního
managementu-EN ČSN ISO 14 000 a EMAS I,II,III.
4. Zavádění v podniku EN ČSN ISO 14 000-praktický příklad.
5. Čistší produkce-praktický příklad.
6. Metoda posuzování životního cyklu-LCA-praktický příklad.
7. Eko-značení. Environmentální tvrzení II,III typu - praktický příklad.
8. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) v podniku.
9. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
10. Dobrovolný reporting.
11. Prezentace týmových projektů.
12. Prezentace týmových projektů.
13. Prezentace týmových projektů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních a ekologických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Předmět je zaměřen na udržitelný rozvoj, indikátory, dále na stávající a nové strategie udržitelného rozvoje EU a ČR a udržitelný rozvoj v podnikatelském prostředí.
V rámci předmětu jsou probírány dobrovolné nástroje životního prostředí -
zavádění systému environmentálního managementu dle ISO a EMAS, čistší produkce, posuzování životního cyklu výrobku. Součástí předmětu je i environmentální podniková ekonomika - environmentální manažerské účetnictví, environmentální náklady, účetnictví udržitelného rozvoje a reporting. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě vypracování a obhajoby týmového projektu a prezentace aktuality.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, Alena. Management životního prostředí.[online].Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 62 s. Dostupné z: Aktuality předmětu. (CS)
VEBER, Jaromír. Environmentální management. 1. vyd. Praha:VŠE, nakladatelství Oeconomica, 2002. 94 s. ISBN 80-245-0336-0. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Posuzování životního cyklu – Metoda LCA. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 15 s. ISBN 80-7212-232-0. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Čistší produkce. 1. vyd. Praha:Ministerstvo životního prostředí, 2003. 26 s. ISBN 80-7212-260-6. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova přednášek:
1. Úvod do předmětu. Zadání týmového projektu.
Udržitelný rozvoj. Indikátory udržitelného rozvoje.
2. Strategie udržitelného rozvoje v rámci Evropské unie a České republiky.
3. Dobrovolné nástroje životního prostředí. Pojetí environmentálního
managementu-EN ČSN ISO 14 000 a EMAS I,II,III.
4. Zavádění v podniku EN ČSN ISO 14 000-praktický příklad.
5. Čistší produkce-praktický příklad.
6. Metoda posuzování životního cyklu-LCA-praktický příklad.
7. Eko-značení. Environmentální tvrzení II,III typu - praktický příklad.
8. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) v podniku.
9. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
10. Dobrovolný reporting.
11. Prezentace týmových projektů.
12. Prezentace týmových projektů.
13. Prezentace týmových projektů.

eLearning