Detail předmětu

Ekonomika a účetnictví neziskových organizací

FP-UfudPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na přístupy vymezení neziskového sektoru a opodstatněnost NO v národním hospodářství, poslání a význam NO. Zvláštní pozornost je věnována financování NO a specifikům účetních operací v neziskových organizacích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student popíše a vysvětlí poslání a význam neziskových organizací v národním hospodářství. Popíše a analyzuje různé zdroje financování neziskových organizací. Student provede základní účetní operace spojené s majetkem, financováním, náklady a výnosy neziskových organizací.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se neziskového sektoru. Dokáže pojmenovatodlišnosti v účetních operacích v NO.
Obecné způsobilosti: Student rozeznává etický rozměr působení neziskových organizací v národním hospodářství a jejich roli v občanské společnosti. Student umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat. Zvládne navrhnout řešení specifických účetních operací pro NO.

Prerekvizity

Základní kurz veřejných financí, účetnictví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení se zaměřují na praktické ovládnutí látky, rozšiřují znalosti, podporují týmovou práci studentů a jejich způsobilosti diskuse a prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
a) Práce ve skupinách (5-6 studentů), prezentace čtyř úkolů (jsou zadávány průběžně). Za celkové splnění všech úkolů lze získat 10 bodů, tato podmínka zápočtu je splněna při získání 5 bodů (tj. 50 %).
b) Zápočtová písemka (účetnictví). Maximální počet dosažených bodů je 20, tato podmínka zápočtu je splněna při získání 10 bodů (tj. 50 %). Je možný jeden opravný termín.
Ze cvičení je možné získat maximálně 30 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 15 bodů (min. 10 písemka + min. 5 prezentace): obě podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit druhou.
Podmínky zkoušky:
Zkouška je pouze písemná. Písemka obsahuje testové otázky z účetnictví a otevřené otázky (ekonomika NO). Maximální počet bodů z písemky je 70, zkouška je složena při získání 35 bodů (tj. 50 %). Čas na vypracování 40 min.
Výsledné hodnocení předmětu: součet bodů ze cvičení a ze zkoušky. Klasifikace - viz Studijní a zkušební řád VUT.


Stejné podmínky platí i pro ISP po individuální dohodě s garantem předmětu.

Osnovy výuky

1. Úvod do studia, vysvětlení základních pojmů. Význam, funkce, vize a poslání NO.

2. Klasifikace NO. Neziskové veřejnoprávní organizace.

3. Neziskové soukromoprávní organizace.

4. Specifika financování NO. Finanční zdroje soukromé a veřejné. Vícezdrojové financování. Fundraising.

5. Personální řízení v NO. Dobrovolnictví.

6. Právní úprava účetnictví v NO, srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů.

7. Specifika účtování o majetku a zásobách.

8. Specifika účtování na finančních účtech, zúčtovací vztahy.

9. Specifika účtování o výnosech + transfery.

10. Specifika účtování o nákladech. Podrozvaha.

11.-12. Shrnutí včetně účetní závěrky.

Učební cíle

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými i aplikovanými znalostmi a pochopením specifik ekonomiky a účetních operací neziskových organizací. Tyto subjekty mají své místo, poslání, cíl, funkce a význam v ekonomice, je tedy nutné studenty s nimi seznámit a popsat odlišnosti proti subjektům v ziskovém sektoru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, výuka na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle semestrálního rozvrhu. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Základní literatura

DOBROZEMSKÝ, V. a J. STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
PELIKÁNOVÁ, A. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3. vyd. Praha: Grada, 2018.
KRYŠKOVÁ, Š. Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně. 2. vyd. Praha: Leges, 2022.
BOUKAL, P. a kol. Fundraising pro neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. (CS)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ze dne 12. prosince 1991 (v platném znění).
Vyhláška č. 504/2002 Sb. a Vyhláška č. 325/2015 Sb.

Doporučená literatura

STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H. a K. MAŤÁTKOVÁ. Neziskové organizace. Vybrané problémy ekonomiky se zaměřením na nestátní neziskové organizace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do studia, vysvětlení základních pojmů. Význam, funkce, vize a poslání NO.

2. Klasifikace NO. Neziskové veřejnoprávní organizace. 

3. Neziskové soukromoprávní organizace.

4. Specifika financování NO. Finanční zdroje soukromé a veřejné.     Vícezdrojové financování. Fundraising.

5. Personální řízení v NO. Dobrovolnictví.

6. Právní úprava účetnictví v NO, srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů.

7. Specifika účtování o majetku a zásobách.

8. Specifika účtování na finančních účtech, zúčtovací vztahy.  

9. Specifika účtování o výnosech + transfery.

10. Specifika účtování o nákladech. Podrozvaha. 

11.-12. Shrnutí včetně účetní závěrky.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 5. Práce v týmech (5-6 studentů), zadání a prezentace 4 úkolů, diskuse.

6.Základní účetní operace, srovnání s účetnictvím podnikatelských subjektů - příklady.

7. Účtování o majetku a zásobách - příklady.

8. Účtování na finančních účtech, zúčtovací vztahy - příklady.

9. Účtování transferů a výnosů - příklady.

10. Specifika účtování o nákladech - příklady.

11. Komplexní příklad na opakování.

12. Zápočtová písemka.

13. Celkové shrnutí.