Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-UdsPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen na vypracování kompletní bakalářské práce. Konzultace k závěrečné práci a předkládaným výstupům probíhají individuálně a jsou realizovány ze strany vedoucího bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni na základě získaných teoretických poznatků a dovedností řešit konkrétní praktické problémy s využitím vhodných metod. Studenti budou dále schopni systematicky shromažďovat a analyzovat data a informace potřebné k řešení problémů. Na základě těchto analýz budou schopni navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou individuálních konzultací studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem.

Předmět je hodnocen na základě zpracování bakalářské práce, tj. splnění požadavků definovaných vedoucím práce, kvality argumentace a návrhů řešení.

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na finalizaci rozpracované bakalářské práce. Obsahem bude:

  • teoretická část obsahující východiska, vymezení relevantních pojmů;
  • analytická část;
  • návrhová část s uvedením možných řešení, jejich zhodnocení a výběru optimálního řešení a jeho zhodnocení (tam, kde je to z hlediska tématu a řešení možné, bude uvedena i diskuse dosažených výsledků).

Učební cíle

Cílem výuky předmětu je metodicky usměrňovat studenta při zpracování závěrečné práce a dále vést studenty k aplikaci poznatků a způsobilosti získaných v průběhu studia, jako i nejnovějších teoretických trendů při vypracování závěrečných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola zpracování dílčích částí bakalářské práce vedoucím práce ve stanovených termínech.

Základní literatura

Směrnice č. 72/2017 Úprava odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.  (CS)
ČSN ISO 690. Bibliografické citace (v platném znění)
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 290 s. ISBN 978-80-246-1966.
Literatura dle doporučení vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor