Detail předmětu

Daň z přidané hodnoty

FP-UdphPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na daň z přidané hodnoty. Jeho cílem je pochopení základních pojmů v této oblasti a rovněž porozumění principu základních intrakomunitárních vazeb potřebných pro aplikace zákona o DPH v rámci Evropského společenství i mimo něj.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát základní pojmy zákona. Budou umět stanovit předmět daně, místo zdanitelného plnění a posoudit i den uskutečnění zdanitelného plnění v jednotlivých konkrétních případech..Tyto znalosti budou umět aplikovat nejen u tuzemských plnění, ale i při plněních v rámci EU.

Prerekvizity

Znalost daně z příjmů fyzických a právnických osob, znalost vedení účetnictví a daňové evidence.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních, kde budou procvičovány dílčí praktické metody výpočtu daně.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu – min 50% dílčích příkladů
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace (zejména určení místa plnění, stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění, vymezení předmětu daně, znalost různých typů osvobození a nárokem i bez nároku na odpočet, správné stanovení základu daně, výpočet poměrového a krátího koeficientu včetně jejich praktického využití, využitelnost dílčích a opakovaných plnění, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet včetně potřebných konkrétních druhů daňových dokladů, znalost aplikace přesení daňové povinnosti, apod).
Forma zkoušky kombinovaná – písemný příklad a v případě potřeby ústní dozkoušení.

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
- Vymezení základních pojmů – např.osoby povinné k dani, plátci a neplátci DPH, osoby registrované k dani, osoby identifikované k dani, daň na vstupu, daň na výstupu, daň. povinnost atd.
- Registrace k DPH, odpočet při registraci pláce, zrušení registrace DPH a povinnost vypořádat daň
- DPH – předmět daně, ekonomická činnost,zdanitelné plnění, příklady u různých druhů osob.
- Určení dne uskutečnění plnění při dodání.zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy (dílčí a opakovaná plnění, prodejní automaty, spotřeba energií apod.) a to i v rámci zemí z EU.
- DPH – určení místa plnění při dodání.zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy u služeb a to v rámci zemí z EU
- DPH – stanovení základu daně a sazby daně pro různé druhy zdanitelných plnění.
- Druhy daňových dokladů a jejich náležitosti.
- DPH – osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu
- DPH – osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu
- DPH – krácení daně na vstupu koeficientem – způsob výpočtu koef a roční vypořádání
Cvičení budou zaměřena na aplikace konkrétních příkladů dle probírané problematiky

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro správné vyhodnocení jednotlivých konkrétních případů v oblasti daně z přidané hodnoty. Na základě těchto znalostí pak uměli aplikovat získané vědomosti v praxi při řešení zcela konkrétních nejen jednoduchých, ale i složitých situací v oblasti daně z přidané hodnoty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.v platném znění (CS)
Zákon o dani z příjmů fyzických a právnických osob č. 586/1992 Sb. v platném znění (CS)
Zákon o účetnictví č- 563/1991 Sb. v platném znění (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní tématická náplň je následující:
- Vymezení základních pojmů – např.osoby povinné k dani, plátci a neplátci DPH, osoby registrované k dani, osoby identifikované k dani, daň na vstupu, daň na výstupu, daň. povinnost atd.
- Registrace k DPH, odpočet při registraci pláce, zrušení registrace DPH a povinnost vypořádat daň
- DPH – předmět daně, ekonomická činnost,zdanitelné plnění, příklady u různých druhů osob.
- Určení dne uskutečnění plnění při dodání.zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy (dílčí a opakovaná plnění, prodejní automaty, spotřeba energií apod.) a to i v rámci zemí z EU.
- DPH – určení místa plnění při dodání.zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostí + některé zvláštní případy u služeb a to v rámci zemí z EU
- DPH – stanovení základu daně a sazby daně pro různé druhy zdanitelných plnění.
- Druhy daňových dokladů a jejich náležitosti.
- DPH – osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně na vstupu
- DPH – osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně na vstupu
- DPH – krácení daně na vstupu koeficientem – způsob výpočtu koef a roční vypořádání
Cvičení budou zaměřena na aplikace konkrétních příkladů dle probírané problematiky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení jsou praktická řešení dílčích příkladů dle přednášených témat včetně navrhování jiných alternativních řešení při různých modifikacích daného příkladu. Obsahově jednotlivá cvičení kopírují obsahovou náplň jednotlivých přednášek.