Detail předmětu

Angličtina pro život

FP-IapeKAk. rok: 2022/2023

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku. Student umí popsat instituce Evropské unie a zná zásady jejich fungování, rozumí souvislostem euroamerického kulturního kontextu, je schopen diskutovat o ekonomických a politických problémech, otázkách z oblasti práce, vědy a techniky, diskutuje o problémech právního prostředí, rozumí kulturním rozdílům, je schopen diskutovat o problémech v oblasti vzdělávání.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - min. 75% aktivní účasti na cvičeních, test
Zkouška

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem:
Zápočet: test
Zkouška

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
Zápočet: test
Může být požadováno průběžné plnění konkrétních úkolů.
Zkouška

Osnovy výuky

EU - informace o historii, institucích a fungování EU
Profesní komunikace, business
Věda a technika
Zaměstnání
Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
Školství a vzdělávání
Zdravotní problémy, zdravotní péče
Euroamerická kulturní oblast

Učební cíle

Předmět je zaměřen na práci s odbornými texty a rozvíjení jazykových dovedností.
Cílem předmětu je: zlepšení čtecích dovedností studentů, porozumění anglickému odbornému textu, diskuse o odborných tématech, rozvoj porozumění mluvenému jazyku, písemná komunikace.

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Doporučená literatura

Wellman, Guy. The Heinemann English Wordbuilder. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
Sweeney, S. (2003) English for Business Communication. Cambridge: Cambridge University Press
McCarthy,M. and O´Dell, F. (2009) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press
Kocmanová, M. and Pokorná, Z.(2004) Euro English. Praha:Ostrov

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor