Detail předmětu

Realizace staveb

FAST-BW005Ak. rok: 2022/2023

Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Realizace staveb budou studenti chápat výstavbový proces v celé jeho komplexnosti. Předmět je naučí porozumět procesům přípravným, realizačním a uživatelským z pohledu všech běžných účastníků výstavby. Součástí cílů předmětu je získání znalostí v oblastech legislativy, časového plánování, zařízení staveniště, finančních potřeb a bezpečnostních pravidel.

Prerekvizity

Základní znalosti a vědomosti o účastnících a procesu výstavby.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby
2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě
3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek
4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení
6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura)
7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram)
8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza
9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty)
10.Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí
11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací

Učební cíle

Naučit studenta chápat komplexnost výstavbového projektu v době přípravy, veřejného projednávání, vlastní realizace a odevzdávání i užívání staveb. Student po absolvování předmětu zná práva a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby, má přehled o základních předpisech vztahujících se k procesu výstavby a jeho veřejném projednávání, má základní přehled o časovém a finančním plánování staveb a bezpečnostních rizicích při provádění staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu - investiční politika, investiční proces, účastníci výstavby 2. Veřejnoprávní projednání stavby, vybrané činnosti ve výstavbě 3. Nabídkové a výběrové řízení, způsoby zadávání veřejných zakázek 4. Modelování výrobního prostoru stavby, zásady navrhování staveništních zařízení 5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, činnosti výrobního procesu, přejímací řízení 6. Staveništní výstavbové procesy (členění stavby, výrobní procesy, prostorová struktura) 7. Modelování časové struktury stavby (lhůta výstavby, harmonogram, cyklogram) 8. Metody síťového plánování (síťový graf hranový, síťový graf uzlový), síťová analýza 9. Cenová kalkulace (cena stavebních prací, kalkulační vzorec, daň z přidané hodnoty) 10.Řízení provozu na stavbách, kvalita produkce, ochrana životního prostředí 11.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, základní zásady bezpečného provádění prací

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem cvičení semestru, organizační pokyny. Vypracování průvodní zprávy, souhrnné zprávy, situace stavby a zásad organizace výstavby dle příloh vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., vzorové formuláře dle vyhlášky 526/2006 Sb. a jejich vyplnění (2 formuláře). 2. Předávací protokol mezi objednatelem a zhotovitelem (předání staveniště, předání stavby) jeho vyplnění a sestavení seznamu dokladů k předávacímu řízení individuální akce. Vyhlášení výběrového řízení, zadávací podmínky, zpracování nabídky, vyhodnocení nabídek. 3. Řádkový harmonogram, cyklogram. 4. Hranově, uzlově definovaný síťový graf. 5. Zápočet