Detail předmětu

Vodní stavby

FAST-HR51Ak. rok: 2022/2023

V rámci předmětu budou probrány základy hydrologie, hydrauliky (hydrostatiky a hydrodynamiky), vodohospodářské stavby, názvosloví jejich stavebních objektů.
Úpravy toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a vodní cesty. Jímání, úprava a doprava vody pro zásobování obyvatelstva a průmyslu, odvádění a likvidaci odpadních vod, balneotechnika.
Odvodnění pozemků a staveb, závlahy a zavlažovací soustavy, malé vodní nádrže, hospodářsko - technické úpravy pozemků, vodohospodářské soustavy a nádrže.
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN. Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce. Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN). Součástí předmětu je exkurze na vybrané vodohospodářské stavby (geodetická měření a TBD na VD Kníničky). Klastrová problematika na př. klastru CREA Hydro & Energy, z.s., nositele zlaté známky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Výstupem jsou získané znalosti o vodním hospodářství a vodních stavbách, které studentům umožní řešit vybranou problematiku vodohospodářských úloh.
Stávající Program 1 až 4 (VH bilance vybraného území, návrh příčného profilu koryta toku, křížení toku s komunikací, odvodnění stavební jámy + návrh čerpadla).
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN.
Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce.
Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN).

Prerekvizity

Matematika, fyzika.
Základní znalosti včetně statistiky. Základní znalosti včetně zákonů, proudění kapalin, tekutin.

Osnovy výuky

1. Úvod do vodního hospodářství.
2. Základy hydrologie, oběh vody v přírodě, odtok.
3. Hydrostatika.
4. Základy hydrodynamiky.
5. Hydraulika koryt, úpravy toků. PPO, ŽP.
6. Potrubní hydraulika, zásobení vodou, úprava vody.
7. Stokování a čištění.
8. Proudění podzemní vody, odvodnění stavební jámy a návrh čerpadla.
9. Jezy a hydraulika jezů.
10. Přehradní stavitelství.
11. Využití vodní energie.
12. Stavby meliorační. POV a šetrnost k ŽP.
13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD)a další navazující akce i nad rámec semestru.
Zkouška - obhajoba svého programu a 2 odborná témata (1.-6.; 7.-12.).

Učební cíle

Cílem předmětu je představit studentům základní odvětví a problémy vodního hospodářství. Na praktických příkladech si studenti osvojí základní terminologii a procvičí si vybrané nejdůležitější vodohospodářské úlohy.
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN.
Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce.
Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Rybnikář,J., Šálek,J.,Svoboda,F.: Vodní stavitelství. VUT Brno, 1993.
Milerski, R., Mičín, J., Veselý, J.: Vodohodpodářské stavby MO 1 až 4.. CERM, AN VUT v Brně, 2005.

Doporučená literatura

Jandora,J., Uhmannová,H.: Základy hydrauliky a hydrologie, Příklady. CERM s.r.o, Brno, 1999.
Jandora,J., Stara,V., Starý,M.,: Hydraulika a hydrologie. CERM s.r.o., Brno, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do vodního hospodářství. 2. Základy hydrologie, oběh vody v přírodě, odtok. 3. Hydrostatika. 4. Základy hydrodynamiky. 5. Hydraulika koryt, úpravy toků. PPO, ŽP. 6. Potrubní hydraulika, zásobení vodou, úprava vody. 7. Stokování a čištění. 8. Proudění podzemní vody, odvodnění stavební jámy a návrh čerpadla. 9. Jezy a hydraulika jezů. 10. Přehradní stavitelství. 11. Využití vodní energie. 12. Stavby meliorační. POV a šetrnost k ŽP. 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD)a další navazující akce i nad rámec semestru. Zkouška - obhajoba svého programu a 2 odborná témata (1.-6.; 7.-12.).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Rozdělení na skupiny (do 5 studentů). Program 1 - obsah (intenzita deště, N-leté a m-denní průtoky). 3.-4. Program 2 - obsah (návrh koryta). 5.-6. Program 3 - obsah (propustky, mosty). 7. Kontrola a konzultace k Programům 1 - 3. 8.-9. Program 4 - obsah (PPO a odvádění stavební vody, návrh čerpadla). 10.-11.Program 5 - obsah (plán organizace výstavby, harmonogram včetně zapracování prací GEOD a KN). 12. Kontrola a konzultace k Programům 1 - 5, odevzdávání, hodnocení. 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD). Zápočet.