Detail předmětu

Betonové konstrukce 2 (EVB)

FAST-BLA020Ak. rok: 2021/2022

Železobetonové monolitické skeletové konstrukce - jedno a vícepodlažní rámové konstrukce a jejich prvky. Zásady navrhování monolitických základových konstrukcí – základová patka, pás, rošty. Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců, typy dílců, skladba a detaily spojení. Výpočty montovaných konstrukcí a dílců. Navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb. Vybrané konstrukce inženýrských staveb - zásobníky a nádrže. Principy navrhování prvků z předpjatého betonu. Pracovní a dilatační spáry v betonových konstrukcích. Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

technická matematika, technická fyzika, stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení a spolehlivost konstrukcí, dimenzování základních betonových prvků

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Konstrukce vícepodlažních monolitických skeletových budov - uspořádání, zatížení, návrh rozměrů, zajištění prostorové tuhosti.
2. Skeletové vícepodlažní monolitické konstrukce - statické řešení, detaily uspořádání výztuže, konstruktivní zásady.
3. Základová konstrukce jako součást širšího spolehlivostního systému „základová půda – základ – nadzemní konstrukce“. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu. Spolehlivost základů. Mezní stavy únosnosti základové půdy a základových konstrukcí.
4. Základové konstrukce – patky, pásy.
5. Základové konstrukce – rošty a desky, hlubinné základy.
6. Montované nosné konstrukce hal a budov - navrhování a vyztužování, stabilita a tuhost objektu.
7. Montované konstrukce - vliv výroby, dopravy a montáže, navrhování styků, úchytů a závěsných ok, působení v montážním stádiu.
8. Zásady navrhování vybraných konstrukcí inženýrských staveb - zásobníky, sila, nádrže, opěrné zdi.
9. Spřažené konstrukce.
10. Výškové budovy.
11. – 12. Navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, materiály, předpětí a jeho změny, principy návrhu.
13. Dilatační a pracovní spáry v konstrukcích. Provádění a kontrola betonových a zděných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Cvičení

26 hod., povinná