Detail předmětu

Termomechanika

FAST-BTA015Ak. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na oblast termomechaniky, přenosu tepla a látky a mechaniky tekutin pro inženýrské aplikace.

Problematika výměny tepla v oborech technických zařízení budov, tepelné vlastnosti látek, elementární tepelné děje. Vodní pára a její stavy. Tepelné procesy, jejich dynamika a aplikace v technických zařízeních budov. Stacionární a nestacionární vedení tepla, analytická a numerická řešení. Přestup tepla při volné a nucené konvekcí teplonosných látek. Výměna tepla při skupenských změnách teplonosných látek. Přenos tepla radiací. Základy výměníků tepla pro TZB. Speciální problémy při přenosu tepla a látky v technickém zařízení budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Prerekvizity

Znalost základních fyzikálních veličin, teorií (kinetická teorie plynů, základní stavové rovnice látek) a fyzikálních zákonů z oblasti přenosu tepla a látky. Základní znalost integrálního a diferenciálního počtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do termomechaniky, zákony termodynamiky, termomechanické veličiny, termomechanické vlastnosti látek, tepelné diagramy, základní termodynamické děje.
2. Stacionární vedení tepla, tepelně-technické vlastnosti látek, Fourierův zákon, rovnice tepelné difuze, stacionární vedení tepla válcovou stěnou a rovinnou s vnitřním zdrojem tepla, minimální a kritická tloušťka izolace potrubí.
3. Nestacionární vedení tepla, kritéria termomechanické podobnosti při vedení tepla. Symetrické chladnutí a ohřev stěny a válce. Chladnutí a ohřev polomasivu. Vedení tepla žebrem.
4. Přestup tepla při přirozené a nucené konvekci. Kritéria termomechanické podobnosti při přestupu tepla. Přestup tepla při vnějším nuceném proudění. Nucená a přirozená konvekce v uzavřeném v potrubí.
5. Přenos tepla sáláním. Optické vlastnosti povrchů. Zákony záření.
6. Sdílení tepla při skupenských změnách. Skupenské změny tání – tuhnutí, vypařování – kondenzace. Fáze varu a kondenzace tekutin. Konvektivní var a kondenzace v potrubí.
7. Výměníky tepla. Souproudý, protiproudý, křížový a přepínací výměníky. Metody výpočtů výměníků NTU a LMTD.
8. Hydrostatika a relativní klid tekutin.
9. Hydrodynamika. Rovnice kontinuity, Eulerova, Navier-Stokesova a Bernulliho rovnice. Principy měření rychlosti a tlaku.
10. Laminární a turbulentní proudění tekutin. Darcy-Weisbachova a Reynoldsova rovnice.
11. Tlakové ztráty potrubí. Hydraulicky hladké a drsné potrubí. Výtok vody z nádoby.
12. Neustálený pohyb tekutin. Dvoufázové proudění s volnou hladinou.
13. Vnitřní a vnější aerodynamika. Potenciální proudění, volný proud, obtékání těles, Magnusův jev, vzájemné působení proudů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Cvičení

26 hod., povinná