Detail předmětu

Ročníkový projekt ENI

FSI-LZOAk. rok: 2021/2022

Obsahem předmětu je zpracování rešerše, vypracování podkladů a provedení projektových návrhů a konstrukčních výkresů dle individálního zadání, které úzce navazuje na zpracovávanou diplomovou práci studenta.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět závěrečný projekt umožňuje získat studentům znalosti a zkušenosti se samostatným zpracováváním zadaného úkolu z oblasti tepelné energetiky formou technické zprávy. Slouží jako příprava na zpracování dipl.práce.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti konstrukce turbín, kotlů, spalování, vzniku emisí, termomechaniky, hydromechaniky, projektování v energetice.

Literatura

FIEDLER, Jan. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2777-9. (CS)
KRBEK, Jaroslav a Bohumil POLESNÝ. Závěrečný projekt: výpočet tepelných turbín a jejich příslušenství. Brno: Vysoké učení technické, 1987. (CS)
POLESNÝ, Bohumil. Termodynamická data pro výpočet tepelných a jaderných energetických zařízení. Praha: Československá redakce VN MON, 1990. Učební texty vysokých škol. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:073c5540-45f7-11e3-ad8c-005056827e52
KRBEK, Jaroslav, Bohumil POLESNÝ a Jan FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1334-4. (CS)
KADRNOŽKA, Jaroslav a Ladislav OCHRANA. Teplárenství. Brno: CERM, 2001. ISBN 80-7204-222-X. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:04e685c0-1e8b-11e2-bec6-005056827e51 (CS)
BUDAJ, Florian. Parní kotle: podklady pro tepelný výpočet. 4. přeprac. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol. (CS)
BUDAJ, Florian. Parní kotle: podklady pro tepelný výpočet. 4. přeprac. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1992. Učební texty vysokých škol. (CS)
DLOUHÝ, Tomáš. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Vyd. 3. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 1999. ISBN 978-80-01-03757-7. (CS)
DLOUHÝ, Tomáš. Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Vyd. 3. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 1999. ISBN 978-80-01-03757-7. (CS)
KRBEK, Jaroslav, Bohumil POLESNÝ a Jan FIEDLER. Strojní zařízení tepelných centrál: návrh a výpočet. Brno: PC-DIR, 1999. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1334-4. (CS)
FIEDLER, Jan. Parní turbíny: návrh a výpočet. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2777-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostatná práce studenta pod vedením vedoucího nebo školitele, pravidelné konzultace. Zpracování ročníkového projektu s využitím výpočetní techniky EU.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu: průběžná kontrola zpracovávaných úloh, kontrola výsledků externích konzultací.
Odevzdání technické zprávy vypracované na předepsaných formulářích s náležitostmi požadovanými EU.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Je kladen důraz na samostatnou práci s využitím literatury, výpočetní techniky a externích konzultací. Cílem je příprava na samostatnou činnost v praxi. Při vypracování práce student úzce spolupracuje se školitelem nebo vedoucím diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolováná je účast na vybraných cvičeních, po dohodě se školitelem lze zpracovávat ročníkový projekt formou samostudia s konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 - seznámení s postupem výuky a zpracování ročníkového projektu, specifikace zadání ročníkového projektu
2.-11.- Individuální zpracování projektu dle zadání, případné konzultace ve firmách, které zadaly projekty, návštěvy odborných konferencí, veletrhů a seminářů k dané problematice, sběr dat z energetických provozů
12 - odevzdání zpracovaného projektu
13 - hodnocení a udělení klasifikace