Detail předmětu

Management informačních systémů

ÚSI-RSISTAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historický vývoj informačních systémů a jejich druhy, datové modelování, funkční modelování, databázové systémy, hardware počítačů, počítačové sítě, informační strategie firmy, strategické řízení informačních systémů, efektivnost informačních systémů, metriky, vývoj informačních systémů, plánování rozvoje informačních systémů, řízení informačních systémů, bezpečnost informačních systémů. Problematika bude zaměřena na rizika. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu informačních systémů a technologií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní metody strategického řízení v oblasti informačních systémů firmy, včetně základních znalostí z oblastí moderních informačních technologií. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro vypracování informační strategie, posouzení efektivnosti informačního systému, budou schopni posoudit vhodnými metrikami optimální variantu nového informačního systému a cíleně stanovit Service Level Agreement pro outsourcing v oblasti informačních systémů. Budou umět aktivně budovat bezpečnostní politiku firmy v oblasti informačních systémů a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace informačních systémů a jejich řízení.

Prerekvizity

Předpokládají se dobré znalosti kancelářského balíku MS Office, základní znalosti v oblasti databázových systémů.

Literatura

KOCH M., ONDRÁK, V.: Informační systémy a technologie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, ISBN: 80-214-2725-6 (CS)
KOCH,M. a kol. Management informačních systémů. Scriptum. VUT FP 2010. (CS)
MOLNÁR, Z.: Efektivnost informačních systémů, Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, ISBN: 80-247-0087-5systémů. Scriptum. VUT FP 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Absolvování cvičení kontrolované učitelem - max.12 bodů/
2. Úspěšné zpracování 1 semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 10 bodů za práci.
3. Počet bodů k zápočtu musí být nejméně 15.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky - písemná a ústní
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Historický vývoj informačních systémů
2. Druhy informačních systémů
3. Datové modelování
4. Funkční modelování
5. Databázové systémy
6. Architektury databázových systémů
7. Distribuované databáze
8. Datové sklady
9. Hardware a počítačové sítě
10. Informační strategie
11. Strategické řízení informačních systémů
12. Efektivnost informačních systémů, metriky hodnocení
13. Bezpečnostní politika v oblasti informačních systémů

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy nutné pro řízení informačních systémů podniku. K tomu je nutné pochopit trendy vývoje informačních systémů, znát podstatu moderních informačních technologií a pochopit problematiku strategického řízení v oblasti informačních systémů. Dále studenti musí porozumět, jak mohou být informační systémy využity k získání strategické výhody, poznat a osvojit si problematiku efektivnosti informačního systému a jejího měření, umět analyzovat vhodnost nasazení různých druhů informačních systémů ve firmě a také pochopit základní zásady bezpečnostní politiky v oblasti informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    specializace RRTS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning