Detail předmětu

Pokročilé materiály v designu

FSI-YAMAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na využívání moderních, netradičních materiálů v oblasti průmyslového designu. Seznámí studenty s možností aplikace pokročilých materiálů z důvodu jejich výhodných fyzikálních vlastností, které umožní vznik originálních, invenčních návrhů s novými estetickými a funkčními vlastnostmi. Předmět směřuje k osvojení práce s materiálem výrobků v průmyslovém designu, využití progresivních vlastností a prohloubení vnímání řeči materiálů jako jsou struktura, povrch, barva či jejich senzorické vlastnosti. Materiálová analýza výrobků, zejména materiálové složení jednotlivých komponent zvýší povědomí studentů o životním cyklu výrobků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost současných a pokročilých materiálů.
- Schopnost analýzy environmentálních dopadů.
- Schopnost identifikovat ekologické aspekty designérské tvorby.

Prerekvizity

Předpokládá se základní znalost vlastností materiálů, logické myšlení a znalost práce s PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Intro to Life Cycle Analysis, 2012. MIT - Massachusetts Institute of Technology [online]. Cambridge: MIT [cit. 2017-10-26]. Dostupné z: http://web.mit.edu/2.813/www/Class%20Slides%202012/LCA.pdf (EN)
ASHBY, M. F. a David R. H. JONES, 2013. Engineering materials 2: an introduction to microstructures and processing. Fourth edition. Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann. ISBN 978-008-0966-687. (EN)
SOPHIE HALLSTEDT., 2008. A foundation for sustainable product development. Karlskrona: Department of Mechanical Engineering, Blekinge Institute of Technology. ISBN 978-917-2951-365. (EN)
ASHBY, M. F., c2009. Materials and the environment: eco-informed material choice. Burlington: Butterworth-Heinemann. ISBN 978-1-85617-608-8. (EN)
GILES F. CARTER AND DONALD E. PAUL., 1991. Materials science. Materials Park, Ohio: ASM International. ISBN 978-161-5039-845. (EN)
BEY, Niky, 2000. The Oil Point Method - A tool for indicative environmental evaluation in material and process selection. Lyngby, Denmark. Dizertační práce. Technical University of Denmark. (EN)
KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4 (CS)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, 2009. EUR-Lex - Access to European Union law - choose your language [online]. [cit. 2017-10-27]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:CS:PDF (CS)
MateriO’ | the material library your projects deserve [online]. 2016. Paris: materiO’ [cit. 2016-10-20]. Dostupné z: https://materio.com/ (EN)
ISO 14044:2006: Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines, 2006. Switzerland: International Organization for Standardization (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vyučování předmětu probíhá formou přednášek a cvičení. Přednášky poskytují studentům potřebné informace o dané problematice, které jsou poté prakticky využity v následujících cvičeních.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je: Povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách, konzultace s vedoucím práce podle individuálních termínů. Hodnotí se správnost a postup výpočtu environmentálních dopadů výrobku, vhodná volba a aplikace materiálů na návrhu, kvalita zpracování jednotlivých etap práce (skici, variantní návrhy, pracovní modely, vizualizace, varianty finálního prezentačního posteru apod.), odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE
A / 100–90 / 1 / výborně
B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře
C / 79–70 / 2 / dobře
D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě
E / 59–50 / 3 / dostatečně
F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi získají znalosti o technologiích výroby pokročilých materiálů, ale zejména s potencionálním přínosem pro jejich aplikace v průmyslovém designu. Studenti budou schopni analyzovat materiálové složení výrobků a pracovat s nástroji pro posuzování environmentálních dopadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do problematiky, seznámení se environmentálním významem pokročilých materiálů, normami a nařízeními.
- Možnosti výroby (vstřikování, 3D tisk, ohýbání, ...).
- Materiálová analýza vybraných výrobků s následným zpracováním životního cyklu výrobku.
- Polymery (význam, vlastnosti, použití).
- Kompozity (význam, vlastnosti, použití).
- Kovy (význam, vlastnosti, použití).
- Sklo (význam, vlastnosti, použití).
- Textilní materiály (význam, vlastnosti, použití).
- Beton a keramika (význam, vlastnosti, použití).
- Recyklované a vícedruhové materiály (význam, vlastnosti, použití).
- Interaktivní materiály (význam, vlastnosti, použití).
- Spojování polotovarů (význam, vlastnosti, použití).
- Potenciál výrobků za použití netradičních materiálů.

Ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do ateliérového cvičení.
- Seznámeni se s nástroji ecodesignu.
- Posouzení materiálového složení současných výrobků, následná analýza životního cyklu výrobku.
- Designérský koncept z pokročilých materiálů.
- Návrh výrobků z pokročilých materiálů.
- Designérský koncept z pokročilých materiálů, zápočtový test.
- Návrh výrobků z pokročilých materiálů.
- Ústní prezentace zadaných úkolů studenty.
- Zápočtový test, analýza životního cyklu výrobku zadaného výrobku.

eLearning