Detail předmětu

Knowledge Management

FP-IBkmPAk. rok: 2021/2022

Předmět navazuje na základní kurzy bakalářského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (projektový management, risk management, inovační management).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po ukončení studia tohoto předmětu by studenti měli být schopni:
• Pochopit komplexní rozsah managementu znalostní.
• Aplikovat metody získávání znalostí pro řízení firmy.
• Aplikovat znalosti pro podporu manažerského rozhodování.
• Aplikovat principy znalostního managementu ve firmě.
• Aplikovat metody a nástroje znalostního managementu.

Doporučená nebo povinná literatura

DALKIR, K. Knowledge management in theory and practice. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 356 p. ISBN 978-0-7506-7864-3.
MERTINS, K., HEISIG, P., VORBECK, J. Knowledge management. Berlin: Springer, 2003. 383 p. ISBN 3-540-00490-4.
MILTON, N., LAMBE, P. The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. London, Philadelphia: Kogan Page Publishers, 2016. 320 p. ISBN 978-0-7494-7553-6.
KOTLARSKY, J., OSHRI, I., FENEMA, P. Knowledge processes in globally distributed contexts. Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2008. 259 p. ISBN 978-0-230-00731-4.
LOVE, P., FONG, P., IRANI, Z. Management of knowledge in project environments. Boston: Elsevier, 2005. 242 p. ISBN 0-7506-6251-4.
ŠUBRT, T., ZUZÁK, R. et all. Mastering knowledge. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. 318 p. ISBN 978-80-87197-37-0.
COLLISON, CH., PARCELL, G. Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations. Oxford: John Wiley And Sons, 2004. 332 p. ISBN 978-1-841-12509-1.
MILTON, N. Knowledge management for teams and projects. Oxford: Chandos Publishing, 2005. 154 p. ISBN 1-84334-114-X.
ANDERSON, D. R., SWEENEY, D. J., WILLIAMS, T. A., CAMM, J. D., COCHRAN, J. J. Quantitative Methods for Business. 13rd ed. Boston: Cengage Learning, 2016. 936 p. ISBN 978-1-285-86631-4.
ISHIZAKA, A., NEMERY, P. Multi-criteria decision analysis: methods and software. Chichester: John Wiley, 2013. 296 p. ISBN 978-1-119-97407-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je požadováno splnění následujících podmínek:
ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- účasti na cvičeních,
- úspěšného absolvování zápočtového testu (min. 50%),
- úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná: zkouškový test a otevřené teoretické otázky. V případě potřeby ústní dozkoušení.
Známka, odpovídající součtu (max. 20 bodů), sestává:
- z bodů ze zkouškového testu (10 otázek; 1 otázka =1 bod),
- z bodů z otevřených teoretických otázek (2 otázky; 1 otázka = 5 bodů).

Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s řízením znalostí a na jejich praktickou aplikaci ve firmě. Důraz je kladen na způsob získávání, používání, uchovávání a sdílení znalostí. Výklad je realizován postupně. Nejprve se zaměřuje na popis prostředí znalostního managementu vně organizace (znalostní ekonomika, znalostní společnost, učící se region) a následně uvnitř organizace (znalostní organizace, učící se organizace, znalostní strategie, trh znalostí, znalostní pracovník, nástroje a metody managementu znalostí, implementace znalostního managementu, modelování znalostí, znalostní management a manažerské rozhodování). Předmět dále poskytuje základní informace týkající se integrace znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami (projektový management, risk management, inovační management).
Topics lectures are as follows:
1. Introduction to Knowledge Management
2. Knowledge Management in Decision Making Process
3. Linear Programming Model as a Decision Support System in Knowledge Management
4. Multi-Criteria Decision Making Model as a Decision Support System in Knowledge Management
5. Knowledge Model of Multi-Criteria Decision Making: Problem Solving Methods
6. Knowledge Modelling and Representation – Decision Trees
7. Knowledge Modelling and Representation – Decision Tables
8. Knowledge Engineering and Soft Computing
9. Knowledge Capture and Codification
10. Knowledge Sharing and Communities of Practice
11. Implementation of Knowledge Management
12. Knowledge Management in Project-Based Organization
13. Integration between Knowledge Management and Other Selected Managerial Disciplines (Risk Management, Innovation Management)

Cíl

Cílem předmětu je:
• Seznámit studenty s významem znalostí pro firmu a jejich management.
• Seznámit studenty se základními koncepcemi managementu znalostí.
• Seznámit studenty se základními metodami a nástroji managementu znalostí.
• Prezentovat nové trendy managementu znalostí.
• Prezentovat integraci znalostního managementu s dalšími manažerskými disciplínami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti může učitel v odůvodněných případech vyučující stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor