Detail předmětu

Communication Technology

FEKT-MPA-KOMAk. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém.

Doporučená nebo povinná literatura

PETERSON, L.L., BRUCE, S.D. Computer networks: a systems approach. 5th edition. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011. (EN)
FOROUZAN, B.A. TCP/IP protocol suite. 4th edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2010. (EN)
Kurose, J., Ross, K.: Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition), Pearson USA, ISBN 978-0133594140, 2016. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly, test a samostatný projekt).
Až 70 bodů za písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Komunikační modely, přenos informace.
2. Struktura sítí, architektura komunikace.
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
4. Vícenásobné využití přenosových cest.
5. Fyzická vrstva přenosových systémů.
6. Spojová vrstva přenosových systémů.
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy).
8. Síťová vrstva přenosových systémů (směrování, datagramy, tunelování).
9. Síťová vrstva přenosových systémů (překlad, řízení provozu, IPv6).
10. Transportní vrstva přenosových systémů.
11. Relační vrstva přenosových systémů. Prezentační vrstva přenosových systémů.
12. Aplikační vrstva přenosových systémů (principy, DHCP, systém DNS).
13. Aplikační vrstva přenosových systémů (Telnet, FTP, WWW a HTTP, Email a SMTP).

Laboratorní cvičení:
1. Seznámení s prostředím Riverbed Modeler, simulace základních síťových aplikací.
2. Modelování páteřních a přístupových sítí s využitím technologie Ethernet.
3. Srovnání bezdrátové a drátové technologie (WLAN a Ethernet).
4. Test, zveřejnění zadání mini projektu.
5. Srovnání protokolů TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol).
6. Práce na mini projektu, obhajoba.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos dat a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-EAK magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program MPAJ-TEC magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor