Detail předmětu

Úvod do materiálové chemie

FCH-BC_UMCHAk. rok: 2021/2022

Předmět si klade za cíl podat základní znalosti z oblasti materiálové chemie a fyziky. Důraz je kladen (i) na základní vlastnosti pevné fáze, (ii) na pochopení základních jevů, které v pevné fázi probíhají a (iii) na příklady aplikací, kde se tyto materiály používají. Součástí kurzu je i stručné seznámení s technikami studia vybraných vlastností. Kurz je zakončen nástinem možných budoucích aplikací pokročilých materiálů.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti vybaveni základními znalostmi z oblasti materiálové chemie a fyziky. Budou seznámeni se základními procesy a jevy, které se v těchto látkách odehrávají a budou rozumět vybraným aplikacím využívajících optických elektrických a dalších vlastností těchto látek.

Doporučená nebo povinná literatura

Kratochvíl B. Chemie a fyzika pevných látek I. Praha, VŠCHT Praha, 1994, ISBN 80-7080-196-4 (CS)
Kratochvíl B. Základy fyziky a chemie pevných látek II. Praha, VŠCHT Praha, 1990, ISBN 80-7080-055-0 (CS)
Kratochvíl B. Příklady z fyziky pevných látek. Praha, VŠCHT Praha, 1991, ISBN 80-7080-133-6 (CS)
William D. Callister.Materials Science and Engineering: An Introduction. New York, John Wiley and Sons Inc., 2000 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek a další.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zkouškou (ústní nebo písemnou) kde studenti prokáží získané znalosti. Pro udělení zápočtu je nutné vypracovat semestrální projekt. Kvalita semestrálního projektu se promítne do celkového hodnocení předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vazebné síly v pevných látkách.
2. Struktura pevné fáze anorganických a organických materiálů.
3. Základy pásové struktury.
4. Mechanické, magnetické a teplené vlastnosti
5. Optické vlastnosti I
6. Optické vlastnosti II
7. Elektrické vlastnosti I
8. Elektrické vlastnosti II
9. Vybrané příklady aplikací
10. Vybrané techniky studia struktury materiálů
11. Vybrané metody studia optických a elektrických vlastností
12. Vybrané metody přípravy
13. Nové pokročilé aplikace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy z oblasti chemie a fyziky pevné fáze jak anorganických tak organických materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška v rozsahu dvě hodiny týdně pro prezenční studium je zakončena zkouškou. Součástí zkoušky je i obhajoba semestrální práce, kterou studenti zpracují na vybrané téma z oblasti kurzu. Kombinovaná forma výuky je podporována elearningovým kurzem v rámci kterého jsou studentům k dispozici učební opory zahrnující elektronické učební texty, prezentace z přednášek a další.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning