Detail předmětu

Němčina pro začátečníky 2

FAST-VYN002Ak. rok: 2020/2021

Gramatika: způsobová slovesa, časování slovesa "werden", přivlastňovací a ukazovací zájmena, řadové číslovky, časové údaje, místní a časové předložky, stupňování příslovcí, préteritum pomocných sloves, rozkazovací způsob, zdvořilostní konjunktiv II.

Slovní zásoba: zaměstnání, cestování (ptáme se na cestu, na nádraží, dopravní prostředky), části těla a zdraví, oblečení, nakupování, svátky

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen jednoduché komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o základních, často se opakujících záležitostech. Dosáhne úrovně A1 vyšší dle SERR.

Prerekvizity

Studenti by měli ovládat gramatiku a slovní zásobu probíranou v předmětu BYN1. Gramatika: časování sloves sein, haben a jiných základních sloves, odlučitelné předpony, osobní a přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, zápor, určitý a neurčitý člen, množné číslo, základní číslovky, časové údaje, způsobová slovesa können a wollen, předložky, minulý čas (perfektum) Slovní zásoba: seznámení, představení se, rodina, jídlo a pití, bydlení, můj den, volný čas, učení se

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden - opakování, préteritum sloves sein a haben, předložka als, téma: zaměstnání
2. týden - časové předložky vor, seit, für, modální slovesa müssen a dürfen a jejich větný rámec, téma: zákazy a pravidla
3. týden - zájmeno man, rozkazovací způsob, téma: na recepci
4. týden - přivlastňovací zájmena, modální sloveso sollen, téma: tělo a zdraví
5. týden - předložka mit s dopravními prostředky, místní předložky se 3. a 4. pádem (kde? kam?), téma: ptáme se na cestu, na nádraží
6. týden - časové předložky, zdvořilostní konjunktiv, téma: zdvořilostní fráze, časové údaje
7. týden - další časové předložky, odlučitelné předpony u sloves, téma: telefonování
8. týden - ukazovací zájmena der, dieser, tázací zájmeno welcher, stupňování příslovcí, téma: oblečení
9. týden - sloveso mögen, dativ osobních zájmen a slovesa s dativem, téma: nakupování
10. týden - řadové číslovky, akuzativ osobních zájmen, téma: data a termíny
11. týden - spojka denn, sloveso werden, téma: svátky a slavnosti
12. týden - opakování, test dle domluvy

Cíl

Jednoduchá komunikace v situacích, které vyžadují přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech
Výstupní úroveň dle SERR: A1 vyšší

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný
  • Program BAK-UAD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor