Detail předmětu

Začleňování staveb do krajiny

FAST-BRB012Ak. rok: 2020/2021

Návrh a projektové zpracování stavby je pouze částí v celém souboru nutných činností, jež vedou ke konečné a úspěšné realizaci díla. Po ukončení vlastních stavebních prací je velmi důležité objekt vhodně začlenit do okolního prostředí. Stavba by měla nenásilně splynout s okolní krajinou, případně alespoň v krajině nepůsobit rušivě. K tomu kromě vlastního vzhledu stavby mohou výrazně napomoci také vhodné terénní úpravy a správná volba vegetační doprovodu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodních staveb (VST-VST)

Výsledky učení předmětu

Znalosti v následujících oblastech:
- problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny,
- návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostřed (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Prerekvizity

Základní znalosti z pozemního stavitelství, stavební fyziky, základy ekologie, biologie (v rozsahu středních škol).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Životní prostředí-základní informace, terminologie.
2. Péče o životní prostředí-hodnocení vlivů,složky životního prostředí,strategické problémy.
3. Hlavní zásady krajinné ekologie.
4. Krajinně ekologické funkce lesů – úvod (funkce produkční, půdoochranná, klimatická, biotická, estetická, sociální...).
5. Ekologie krajiny-koncepce krajinné ekologie.
6. Vývoj a členění krajiny, struktura a dynamika krajiny.
7. Teorie stresu, stabilita krajiny.
8. Stavby v krajině.
9. Problematika začlenění staveb do krajiny.
10. Konstrukční prvky používané pro terénní úpravy (rampy, schodiště, opěrné zdi, terénní lavice, chodníky...).
11. Materiály konstrukčních prvků.
12. Realizace konečných terénních úprav, prostorová a druhová skladba doprovodné vegetace.
13. Technologický postup práce projektanta při doplňování, obnově nebo zakládání nových porostů výsadbou.

Cíl

Cílem předmětu je problematika vhodného začlenění nové stavby do krajiny. Návrh úprav okolí stavby odpovídající krajinnému prostředí (městské, industriální, venkovské, lesní...)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor