Detail předmětu

Technologie staveb

FAST-BWB014Ak. rok: 2020/2021

Technologie staveb se zabývá zkoumáním, rozvojem, modelováním a realizací výrobních procesů ve stavebnictví. Jejím cílem je optimální a ekonomický způsob provádění stavebních konstrukcí, objektů a jejich souborů.
Předmět zahrnuje úvod do problematiky technologie staveb, členění stavebních procesů, jejich technologickou, prostorovou a časovou strukturu a optimalizaci jejich průběhu. Dále seznamuje studenty s přípravnou a realizační fází investičního procesu, od investičního záměru až po předání dokončené stavby do provozu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby. Předmět je naučí porozumět procesům přípravným, realizačním a uživatelským z pohledu běžných účastníků výstavby.

Prerekvizity

Základní znalosti z navrhování a projektování pozemních staveb, dopravních staveb a inženýrských sítí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technologie staveb, základní terminologie, stavební procesy a jejich členění, možnosti analýzy stavebních procesů a jejich modelování, technologický předpis.
2. Procesy zemních prací a zakládání, technologické postupy.
3. Procesy konstrukcí betonových a železobetonových (bednění, armování, ukládání betonu).
4. Zdící procesy konstrukcí nosných, výplňových a dělících (materiály, technolog. zásady).
5. Montážní procesy nosných konstrukcí hrubé stavby (železobetonových prefabrikovaných, ocelových, dřevěných).
6. Procesy spojené s obvodovými plášti budov (střešními a stěnovými).
7. Vnitřní a dokončovací procesy stavby (rozvody všech instalací, úpravy povrchů stěn a podlah, kompletace).
8. Komplexní investiční proces, členění, fáze přípravná a realizační.
9. Předvýrobní stavebně technologická příprava výstavby, zásady organizace výstavby.
10. Výrobní a provozní stavebně technologická příprava výstavby.
11. Stavební stroje, koncepce návrhu mechanizace, metody ověření použitelnosti, technické listy strojů.
12. Realizace stavby, modelování výrobního prostoru stavby, dokumentace zařízení staveniště.
13. Jakost a bezpečnost stavebních prací, její zajišťování a kontrola, ochrana životního prostředí při výstavbě.

Cíl

Získání znalostí o vybraných stavebních procesech, o požadavcích na jejich připravenost před prováděním, bilance zdrojů, zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Základní seznámení s požadavky na přípravu a realizaci stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor