Detail předmětu

Technická zařízení budov a technická infrastruktura 1

FAST-BTA023Ak. rok: 2020/2021

Návrh standardního řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a elektrické instalace v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Návrh přípojek těchto instalací. Základní pojmy a řešení vodovodních, kanalizačních a plynovodních sítí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, domovního plynovodu a elektrické instalace v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy, dále bude schopen navrhovat přípojky těchto instalací. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, hydromechanice a elektrickém proudu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky zdravotní techniky a elektroinstalací, prostorová koordinace podzemních sítí.
2. Návrh hygienických zařízení, soustředění instalací.
3. Sestavy zařizovacích předmětů, montážní prvky pro předstěnové instalace.
4. Vnitřní kanalizace: Druhy odpadních vod a zásady jejich odvádění z budovy, rozdělení a popis vnitřní kanalizace, dimenzování potrubí vnitřní kanalizace.
5. Vnitřní kanalizace: Zásady navrhování splaškové a dešťové kanalizace.
6. Kanalizační přípojky, žumpy a domovní čistírny odpadních vod.
7. Vnitřní vodovody: Zásobování budov vodou a zdroje vody, vodovodní přípojky, vnitřní vodovod a jeho provedení.
8. Vnitřní vodovody: Zásady dimenzování vnitřního vodovodu, ohřev vody a požární vodovod.
9. Domovní plynovod: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem, domovní plynovod.
10. Domovní plynovod: Zásady dimenzování domovního plynovodu, plynové spotřebiče.
11. Elektrická instalace: Vnitřní elektrické silnoproudé rozvody.
12. Elektrická instalace: Elektrické přípojky, návrh hromosvodu.
13. Kanalizace a vodovody pro veřejnou potřebu, distribuční plynovody.

Cíl

Studenti porozumí hlavním principům odvádění odpadních vod z budov, zásobování vodou , elektrickou energií a zemním plynem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor