Detail předmětu

Urbanismus 3

FAST-BGA028Ak. rok: 2020/2021

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, na úrovní státu, kraje a obce.
Orientace v nástrojích územního plánování na úrovni ČR (ÚPP, PÚR, ÚPD, dokumentace pro ÚR), principy urbanistického plánování sídelních útvarů a jejich částí.
Úvod do praktické roviny územního plánování – se zaměřením na současné přístupy k problematice. Definování role architekta, pořizovatele, politické reprezentace a veřejnosti v územně plánovacím procesu.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, podklady, dokumentace, nástroje územního plánování, principy plánování sídelních útvarů.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti získané v urbanistických disciplinách předchozích semestrů. Částečně využívá poznatků získaných v typologických a architektonických předmětech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podstata územního plánování, zákon a související legislativa, státní správa.
2. Regulace rozvoje území.
3. Analýza stavu území, průzkumy, indikátory.
4. Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí.
5. Metodika zpracování územně plánovací dokumentace.
6. Principy plánování velkoměsta a městského regionu.
7. Principy plánování územního rozvoje středního, malého města a vesnice.
8. Současné trendy v územním plánování a urbanistických struktur v ČR a ve světě; Úkol architekta v územním plánování.
9. Historická zkušenost s územním plánování – totalitní plánování versus demokratické; Urbanistické teorie 20. a 21. století v praxi.
10. Informační databáze o území, statistiky, geodetické databáze, databáze státní správy, GIS jako součást územního plánování.
11. Technické požadavky na územní rozvoj.
12. Trvale udržitelný rozvoj sídel a krajiny, územní systémy ekologické stability.
13. Participace veřejnosti na vytváření ÚP.

Cíl

Základní orientace v legislativních a správních souvislostech územního plánování, podklady, dokumentace, nástroje územního plánování, principy plánování sídelních útvarů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor