Detail předmětu

Stavební mechanika 1

FAST-BDA015Ak. rok: 2020/2021

Úkoly stavební mechaniky, prostorové a rovinné soustavy sil, průřezové charakteristiky. Výpočtový model stavební konstrukce, zatížení, vazby. Výpočet podporových reakcí, složky výslednice vnitřních sil, diferenciální podmínky rovnováhy, průběhy vnitřních sil. Řešení staticky určitých rovinných nosníků prostých, konzolových, šikmých, lomených a zakřivených. Rovinné složené nosníkové soustavy a příhradové soustavy. Prostorově namáhaný staticky určitý přímý a lomený prut. Základní pojmy a předpoklady lineární teorie pružnosti a pevnosti. Posunutí, deformace, napětí. Fyzikální rovnice, pracovní diagram. Jednotlivé případy namáhání prutu, prostý tah a tlak, prostý smyk, prostý ohyb. Přetvoření ohýbaných prutů. Výpočet tečných napětí, smykové napětí za ohybu, střed smyku, kroucení. Složené případy namáhaní prutu. Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů, ohyb se vzpěrným tlakem. Hlavní napětí při rovinné napjatosti.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Výsledky učení předmětu

Student bude umět řešit podporové reakce a vnitřní síly na rovinných staticky určitých konstrukcích určovat těžiště průřezů, kvadratické a deviační momenty, řešit jednoduchá i složená namáhání a vypočítat napětí v průřezu prutu a navrhnout jeho materiál a tvar, vypočítat deformace za ohybu.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti matematiky a fyziky ze střední školy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úkoly stavební mechaniky, základní pojmy, principy a axiomy. Rovinné a prostorové soustavy sil.
2. Jednoduché staticky určité nosníky. Výpočtový model, zatížení, podepření. Statická a kinematická určitost.
3. Výpočet podporových reakcí. Vnitřní síly, diferenciální podmínky rovnováhy, průběhy vnitřních sil.
4. Řešení přímých rovinných nosníků – nosník prostý a konzolový,nosník s převislými konci.
5. Šikmý a lomený rovinný nosník. Rovinné složené nosníkové soustavy. Zakřivený prut – oblouk.
6. Průřezové charakteristiky rovinných obrazců. Steinerova věta, poloměr a elipsa setrvačnosti.
7. Rovinné příhradové nosníky. Výpočtový model, statická určitost. Styčníková a průsečná metoda.
8. Prostorově namáhaný přímý a lomený prut. Podepření a reakce, složky výslednice vnitřních sil.
9. Základní pojmy teorie pružnosti, posunutí, deformace, napětí. Prostý tah – napětí, deformace.
10. Obecnější případy tahu (tlaku). Vliv počátečních napětí a teplotního pole. Prostý smyk.
11. Prostý ohyb. Normálová a smyková napětí za ohybu. Přetvoření ohýbaných prutů a metody jejich výpočtu.
12. Volné kroucení prutů masivního průřezu, tenkostěnných otevřený i uzavřených průřezů.
13. Složená namáhání. Vzpěrná pevnost a stabilita tlačených prutů.

Cíl

Posluchači se obeznámí s řešením podporových reakcí a vnitřních sil rovinných staticky určitých konstrukcí a s řešením těžišt a kvadratických momentů rovinných obrazců. Seznámí se rovněž s pojmy teorie pružnosti, jako napětí, deformace, přetvoření a s dimenzováním konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-APS bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor