Detail předmětu

Speciální konstrukce a aplikace mobilních robotů

FSI-9KARAk. rok: 2020/2021

Předmět je určen studentům doktorského PGS, kteří se zaměřují na studium, vývoj, výzkum, projekci a konstrukci, popřípadě laboratorní prototypovou výrobu mobilních robotů. Je podán přehled současně vyvíjených a užívaných mobilních robotů a to jak z oblasti pro využití na souši - kráčející (skákací) roboty, mobilní roboty s kolovým, pásovým i hybridním podvozkem (plazivým), ale i roboty létající a plavající. Nejsou opomenuty mobilní roboty pro výzkum povrchu planet a pro použití v kosmického prostoru.

Výsledky učení předmětu

Tyto mohou být využity pro řešení soudobých požadavků na vysoce účelové automatizační prostředky, kterými jsou mobilní roboty obecně.

Prerekvizity

Inženýrské znalosti z problematiky konstrukce mobilních robotů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolíbal Z., Knoflíček R.: Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. VIENALA Košice, 2000
Knoflíček R.: Mobilní robotické systémy. ÚVSSaR FSI VUT v Brně, 1996
Kárník L.: Servisní roboty, VŠB - TU Ostrava 2003
Kárník, L., Knoflíček R., Novák-Marcinčin J.: Mobilní roboty. Márfy Slezsko 2000
Mc Kerrow: Robotics - Design the Mechanism for Automated Machinery. A Solomon Press Book Prentice Hall Int., 1991
Skařupa J, Mostýn V.: Teorie průmyslových robotů, Vienala Košice, 2000
Skařupa J, Mostýn V.: Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů, Vienala Košice, 2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování projektu semestrální práce a jeho obhajoba spojená se zkouškou z předmětu.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je podat ucelený přehled a všeobecné poznatky z vědní specializace nazývané robotika, jako podmnožiny vědního oboru technická robotika, tzn. nejen teoretické poznatky, ale i prezentaci praktických výsledků z projekce, konstrukce, výroby a experimentálního provozování mobilních robotů na zejména FSI VUT v Brně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je doporučená účast na přednáškách a současně je kladen důraz na samostudium doporučené a dostupné literatuty a internetových zdrojů, jakož i konzultace s přednášejícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Generace a rozdělení mobilních robotů
2. Kráčející roboty
3. Konstrukce noh
4. Kolové podvozky mobilních robotů
5. Všesměrová kola
6. Šplhající roboty
7. Pásové podvozky mobilních robotů
8. Plazivé roboty
9. Mobilní roboty pro využití v kosmickém prostoru
10. Mobilní roboty pro využití pod vodou
11. až 13. Příklady vybraných typových konstrukcí mobilních robotů výše uvedených skupin ve vazbě na Průmysl 4.0