Detail předmětu

Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení

FSI-9VPRAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytne studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastního vědeckovýzkumného projektu. Studenti se seznámí se strukturou návrhu projektu, jeho jazykem, formou a procesem jeho hodnocení. Důraz je kladen na význam návrhu výzkumného projektu, kterým je koherentně a jasně přesvědčit hodnotitele o existenci kvalitního výzkumného záměru, odpovídajících kompetencích, pracovním plánu a odpovídajícím rozpočtu projektu. Po absolvování předmětu budou schopni připravit návrh projektu určený pro poskytovatele podpory dle jejich vlastního výběru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost orientovat se v základních pojmech vycházejících z procesu podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
- Schopnost strukturovat projektovou žádost.
- Schopnost stanovit přesný cíl projektu dle metody SMART.
- Schopnost stanovit rozpočet, výstupy a časový plán projektu.
- Schopnost orientovat se v systému veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice a zahraničí.

Prerekvizity

Znalost základů metodologie vědecké práce.

Doporučená nebo povinná literatura

PUNCH, Keith. Developing effective research proposals. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2016. ISBN 978-1-4739-1637-1. (EN)
WEATHERFORD, Darla-Jean. Technical writing for engineering professionals. Tulsa, Oklahoma: PennWell, 2016. ISBN 978-1-59370-370-7. (EN)
RAMAN, Meenakshi a Sangeeta SHARMA. Technical communication: principles and practice. Third edition. New Delhi: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-945749-6. (EN)
Ogden, T.E.-Goldberg, Israel, A.I. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success. 3rd edition. Academic Press, 2002, 368 p. ISBN-13: 978-0125247337 (EN)
SILYN-ROBERTS, Heather. Writing for science and engineering: papers, presentations, and reports. Second edition. Amsterdam: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-08-098285-4. (EN)
Locke, L.F.-Spirduso, W.W.-Silverman, S.J. Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. 5th edition. Sage Publications, Inc., 2007, 376 p. ISBN-13: 978-1412924238 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zkoušky:
- aktivní účast na cvičeních,
- vypracování dvou úkolů (SMART a SWOT analýza pro VaV projekt) a příprava dvou návrhů projektů (projekt základního výzkumu a projekt na inovaci vzdělávací činnosti),
- hodnocení zkoušky je sestaveno na základě hodnocení odevzdaných projektů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni napsat kvalitní návrh vědeckovýzkumného projektu, který splňuje požadavky na projekty ze strany poskytovatelů podpory.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná - tolerují se max. dvě omluvené absence za semestr bez nutnosti náhrady. Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Návrh projektu a jeho význam.
- Obsah a struktura projektu.
- Životní cyklus projektu.
- Strategie a cíle projektu.
- Rozpočet a plánování výzkumu.
- Projekt specifického výzkumu.
- Rejstřík informací o výsledcích (RIV).
- Metodika hodnocení M17+.
- Druhy výsledků dle M17+ a jejich zadávání.
- Projekt zaměřený na inovaci vzdělávací činnosti.
- Vědecké identifikátory, AIS vs IF.
- Druhy projektů a jejich podávání.
- Průběžné a závěrečné zprávy.