Detail předmětu

Elastohydrodynamika

FSI-9EHDAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje studentům systematický úvod do problematiky elastohydrodynamického (EHD) mazání. EHD mazání je režim kapalinového mazání, při kterém elastické deformace třecích povrchů jsou řádově stejné jako tloušťka hydrodynamického mazacího filmu, jehož chování ovlivňují. K EHD mazání obvykle dochází mezi zatíženými, nekonformně zakřivenými povrchy strojních součástí nacházejícími se v relativním pohybu. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty EHD mazání, teoretickým základem nutným k pochopení jeho podstaty a vybranými problémy vztahujícími se k EHD mazání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Schopnost řešit problémy kontaktů a mazání.
- Schopnost navrhnout vhodné podmínky a parametry mazaného kontaktu.
- Schopnost zvolit a realizovat vhodný tribologický test.
- Ovládat základní možnosti matematického popisu.

Prerekvizity

- znalosti ze základů mechaniky, konstruování strojů, materiálových věd a hydromechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Stachowiak, G. W., A. W. Batchelor. Engineering Tribology. 4th edition. Boston: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 978-0-12-397047-3.
Dowson, D. History of Tribology. 1st edition. London: Professional Engineering Publishing, 1998. ISBN 1-86058-070-X.
Hamrock, B. J. Fundamentals of Fluid Film Lubrication. 1st edition. New York: McGraw-Hill Inc., 1994. ISBN 0-07-025956-9.
Gohar, R., H. Rahnejat. Fundamentals of Tribology. 1st edition. London: Imperial College Press, 2008. ISBN: 1-84816-184-0.
Gohar, R. Elastohydrodynamics. 2nd edition. London: Imperial College Press, 2001. ISBN 1-86094-170-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, semináře, samostudium.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky získání zákoušky:
- odevzdání čtyř úloh z oblasti kontaktních problémů, elastohydrodynamického mazání, kapalinového tření a opotřebení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti budou schopni využít teoretických zakladů elastohydrodynamického režimu mazání pro samostatnou výzkumnou a vývojovou činnost, získané znalosti jim nepomohou pochopit, popsat a interpretovat vlastní pozorování souvisejících procesů mazání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíha formou konzultací a rozpravou nad daným problémem v domluvených termínech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-KPI-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Materiálové vlastnosti. Reologie maziv.
2. Elastostatické kontakty.
3. Základní rovnice EHD mazání.
4. Zjednodušená řešení mazání kontaktů nekonformních těles.
5. Numerické metody pro řešení EHD mazání.
6. Tření a nelineární chování maziva v EHD kontaktech.
7. Napětí a kontaktní únava v EHD kontaktech.
8. Mikro-EHD a smíšené mazání.
9. Přechodové jevy v EHD kontaktech.
10. Teplota a abnormální jevy v EHD kontaktech.