Detail předmětu

Statistické řízení procesů

FSI-XRPAk. rok: 2020/2021

Předmět „Statistické řízení procesů“ seznámí studenty s metodami řízení procesů, systémové a statistické analýzy aplikovatelnými v řízení podniku i dílčích procesů. Studenti rovněž pochopí pravidla identifikace procesů a výběru statistických znaků procesů sériové a kusové výroby. Studenti zvládnou pravidla sběru a třídění dat, jejich analýzu a využití pro statistickou regulaci procesů.

Výsledky učení předmětu

Předmět „Statistické řízení procesů“ umožňuje studentům získat znalosti o metodách statistického řízení kvality jako součásti komplexního řízení kvality firem. Studenti rovněž zvládnou identifikaci procesů vhodných pro statistické řízení a naučí se aplikovat jednotlivé metody statistického řízení kvality při řešení problémů, které mohou vznikat ve výrobních podnicích i v organizacích poskytujících služby. Studenti se také naučí identifikovat rozhodující a podpůrné procesy a aplikovat jednotlivé metody statistického řízení kvality v praxi.

Prerekvizity

Znalosti technologií a materiálů. Znalosti fyziky a aplikované statistiky. Znalosti managementu kvality.

Doporučená nebo povinná literatura

MONTGOMERY, D. C. Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. Jefferson City: John Wiley & Sons, Inc., 2009. ISBN 978-0-470-16992-6. (EN)
JURAN, J. M. and GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X. (EN)
Fiala, A. Statistické řízení jakosti. Prostředky a nástroje pro řízení a zlepšování procesů. Brno: VUT, 1997. ISBN 80-214-0895-2. (CS)
Kupka, K. Statistické řízení jakosti. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 1997. ISBN 80-238-1818-X. (CS)
ČSN ISO 7870-2:2018: Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy. Praha, ÚNMZ 2018. (CS)
Tošenovský, J. a Noskievičová, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex a.s., 2000. ISBN 80-7225-040-X. (CS)
Michálek, J. Vyhodnocování způsobilosti a výkonnosti výrobního procesu. Praha: CQR, 2009. ISBN 978-80-903834-2-5. (CS)
Shewhart, W.A. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control. New York: Dover Publication, INC., 1986. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast ve cvičení, vypracování a obhájení analýz dle zadání vyučujícího.
Zkouška je kombinovaná písemná a ústní. Klasifikační hodnocení studenta klasifikačním stupněm ECTS: výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu „Statistické řízení procesů“ je seznámit studenty se základními statistickými metodami řízení kvality. Dalším cílem je naučit studenty využívat skutečnost, že reálné procesy jsou náhodné, a proto racionální přístup k jejich řízení spočívá v aplikacích statistických metod. Třetím cílem je naučit studenty aplikovat statistické nástroje řízení na standardní i specifické podnikové procesy a navrhovat odpovídající nápravná opatření v rámci zdokonalování systémů řízení kvality.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučena. Účast ve cvičení je jednou z podmínek udělení zápočtu. Za omluvenou nepřítomnost může učitel stanovit vhodný způsob náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Procesy životního cyklu produktu. Variabilita procesů. Statistické nástroje řízení procesů.
2. Identifikace různých typů procesů. Výběr znaků pro statistické řízení procesů. Základní a výběrový statistický soubor, charakteristiky polohy a variability.
3. Sběr dat, statistické tabulky a grafy. Teoretická rozdělení a jejich využití při statistickém řízení procesů.
4. Histogramy četností jako nástroje řízení kvality. Identifikace systematických vlivů pomocí histogramů. Testy shody naměřených dat s teoretickým rozdělením.
5. Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram.
6. Rozhodování o životně důležitých a nevýznamných příčinách - Paretova analýza.
7. Statistická regulace procesů. Obecná pravidla pro statistickou regulaci.
8. Statistická regulace měřením. Regulační diagramy.
9. Způsobilost procesů. Indexy krátkodobé a dlouhodobé způsobilosti.
10. Způsobilost měřidel.
11. Statistická regulace srovnáváním. Regulační diagramy.
12. Využití regresní a korelační analýzy při řízení procesů.
13. Metodika žurnálu kvality.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popisná statistika, základy práce se statistickým softwarem.
2. Rozdělení pravděpodobnosti – vlastnosti a využití.
3. Histogramy, testy shody.
4. Analýza příčin a následků - Ishikawův diagram.
5. Paretova analýza. Zadání úkolu 1.
6. Prezentace řešení – úkol 1.
7. - 9. Regulační diagramy.
10. Způsobilost procesu. Zadání úkolu 2.
11. Prezentace řešení – úkol 2.
12. Způsobilost měřidel. Zadání úkolu 3.
13. Prezentace řešení – úkol 3. Zápočet.

eLearning