Detail předmětu

Stavba a pevnost letadel

FSI-OSZAk. rok: 2020/2021

Předmět Stavba a pevnost letadel studenty seznamuje se základními koncepčními uspořádáními letadel ve vztahu k dalším oborům, a to zejména k aerodynamice, mechanice letu a leteckým materiálům. Dále se předmět soustřeďuje na popis jednotlivých konstrukčních celků draku letounu s kladením důrazu na základní principy stanovení zatížení, konstrukční návrh a pevnostní analýzu. Nedílnou součástí těchto znalostí je i úvod do teorie tenkostěnných konstrukcí a jejich výpočet.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Stavba a pevnost letadel umožňuje studentům získat znalosti o konstrukci letounu, výpočtu zatížení a pevnostní analýze. Student se naučí pracovat s předpisovými požadavky a na základě nich navrhnou konstrukční část.

Prerekvizity

Základní znalosti z obecné pružnosti a pevnosti. Základní znalosti fyziky, kinematiky a dynamiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986 (CS)
Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988. (EN)
Píštěk A., Grégr O., Kahánek V., Böhm R.: Pevnost a životnost letadel, Brno, 1987 (CS)
Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2000. (CS)
BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409. (EN)
SLAVÍK, S.: Stavba letadel. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou k udělení zápočtu je 90% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení, Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními konstrukčními celky a požadavky na ně kladené i z hlediska jejich funkce a pevnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

90% účast na cvičení, odevzdání protokolu, předložení všech spočtených příkladů ze cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

65 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky kladené na letoun.
2. Zatížení působící na letoun. Manévry, poryvy, pozemní zatížení. Násobek.
3. Předpisy letové způsobilosti. Definice a pojmy. Obálky. Případy zatížení
4. Konstrukce křídla, vnější tvary, zatížení. Mechanizace křídla. Klapky, sloty, spoilery, brzdy. Konstrukční řešení.
5. Jedno, dvou a více nosníkové konstrukce, pevnostní výpočet
6. Jednodutinová a vícedutinová konstrukce při obecném zatížení.
7. Zatížení spojů a závěsů
8. Vodorovné a svislé ocasní plochy. Konstrukční řešení a zatížení
9. Trup. Účel, požadavky a konstrukce trupu. Přetlakové kabiny. Příhradové konstrukce.
10. Řízení. Soustavy řízení. Konstrukce prvků řízení.
11. Pohonná jednotka, umístění motoru, motorové lože.
12. Přistávací zařízení. Požadavky, rozdělení a uspořádání. Zatížení a konstrukce podvozku.

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účast na pevnostní zkoušce letecké konstrukce

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet prutů, Castiglianova věta.
2. Poryvové a manévrovací obálky.
3. Zatížení křídla.
4. Zatížení ocasních ploch
5. Výpočty nosníků
6. Jednodutinová nosníková konstrukce.
7. Dvoudutinová nosníková konstrukce.
8. Pevnostní výpočty motorového lože
9. Zatížení závěsů a spojů
10. Nýtové a lepené spoje
11. Zatížení přistávacího zatížení

eLearning