Detail předmětu

Palubní soustavy letadel I

FSI-OPZAk. rok: 2020/2021

Základní zákony přenosu tlakové a elektrické energie. Hydraulické okruhy s regulací tlaku a průtoku, pracovní a nouzové hydraulické okruhy. Požadavky kladené na hydraulické systémy a jejich prvky. Pneumatické systémy, charakteristiky pneumatických prvků, systémy brzd. Požadavky kladené na přímé soustavy řízení i na hydraulické a elektromechanické servořízení letadel z hlediska jejich statických, dynamických i tuhostních vlastností.Úprava sil do řízení. Palivové systémy, tlakové plnění paliva. Systémy klimatizace, protipožární systémy a protinámrazové systémy, požadavky a konstrukce..Elektrické soustavy letadel, energetické zdroje, koncepce rozvodů elektrické energie v letadlech, silové aktuátory.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu získají vědomosti a základní zkušenosti z oblasti funkce a konstrukce základních palubních soustav letadel I. Tyto znalosti jsou nezbytné pro úspěšné navrhování, obsluhu a údržbu letadla.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, derivování, integrování, obyčejné diferenciální rovnice. Základy proudění, rovnice kontinuity, Zákony termodynamiky a hydromechaniky. Základy elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Předpisy EASA CS-23, CS-25 (CS)
Letecké předpisy FAR 23/CS 23, FAR 25/CS 25
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004.
I. Moir, A. Seabridge: Aircraft Systems, John Wiley & Sons, 2008. (EN)
I. Moir, A.Seabridge: Design and development of aircraft systems, AIAA, 2004. (EN)
E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009
Moir, I., Seabringe, A.: Aircraft systems, John Wiley & Sons, Ltd, 2008
E.Langton, C.Clark, M.Hewitt, L.Richards: Aircraft Fuel Systems, John Wiley & Sons, 2009 (EN)
Akers, A., Gasman, M.: Hydraulic power system analysis,Taylor & Francis Group, LLC, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu je podmíněno účastí 80% ve cvičení a správným vypracováním a odevzdáním domácích prací. Zkouška je písemná a ústní. Písemná část požaduje řešit tři příklady, v ústní části zkoušky odpovídá na dvě otázky náhodně studentem vytažené.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s účelem, principy činnosti a konstrukcí palubních soustav letadel. Pochopí návrh a konstrukci palubních soustav z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu letadel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je-li účast ve výuce nižší než 80% student prokazuje, že vypracoval úkoly a doplnil výuku kdy chyběl. Zameškané hodiny je možné v omezeném rozsahu nahradit konzultacemi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Palubní soustavy letadel, rozdělení, účel, požadavky.
2. Hydraulické tlakové systémy, přenos tlakové energie.
3. Hydraulické prvky, požadavky na jejich činnost a charakteristiky.
4. Hydraulické a elektrické servořízení letadel, impulsní řízení - FBW.
5. Dynamické charakteristiky servomechanismů řízení.
6. Zavádění a úprava sil do řízení, zákony řízení letu.
7. Pneumatické soustavy, brzdové systémy a jejich prvky.
8. Palivové soustavy letadel, rozmístění a přečerpávání paliva, tlakové plnění.
9. Klimatizační soustavy, požadavky, regulace teploty, tlaku a vlhkosti.
10. Protipožární soustavy, odmrazovací soustavy.
11. Elektrické soustavy letadel, požadavky předpisů.
12. Zdroje elektrické energie a jejich charakteristiky.
13. Koncepce rozvodů elektrické energie, silové aktuátory.

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Měření účinností nouzového hydrogenerátoru.
2. Měření a vyhodnocení charakteristik elektrického aktuátoru.

Cvičení

11 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet tlakových ztrát v hydraulickém systému letadla.
2. Výpočet dynamických poměrů při měření tlaků.
3. Dodávané množství kapaliny, příkon a kroutící moment hydrogenerátorů.
4. Výpočet pracovní a hydraulické kapacity akumulátoru.
5. Symbolický popis hydraulického systému.
6. Modelování vlastností vztlakové klapky v programu Matlab-Simulink.
7. Výpočet parametrů stability hydraulického zesilovače.
8. Modelování frekvenčních charakteristik hydraulického zesilovače.
9. Návrh zatěžovacího mechanismu pro subsonický letoun.
10. Výpočet parametrů palivového potrubí pro tlakové plnění letounu palivem.
11. Výpočet regulace teploty vzduchu v přetlakované kabině letounu.

eLearning