Detail předmětu

Letecké motory

FSI-OLEAk. rok: 2020/2021

Předmět Letecké motory poskytuje ucelený přehled o principech činnosti, pracovních cyklech a konstrukci leteckých pohonných jednotek v rozsahu nezbytném pro specialisty ve stavbě a provozu letadel. V rámci předmětu získají studenti hlubší poznatky o práci pístových, turbínových a náporových leteckých motorů. Podrobně je rozebírána jejich konstrukce, uspořádání a pomocné systémy nezbytné pro zajištění jejich chodu. Studenti jsou seznámeni s technologickými i fyzikálními omezeními různých druhů pohonných jednotek a současnými technologiemi, které se v jejich konstrukci využívají. Součástí kurzu je také podrobnější rozbor ekologických a certifikačních požadavků na letecké motory a směry jejich budoucího vývoje. V rámci kurzu je věnován prostor také problematice údržby moderních pohonných jednotek na bázi modulárnosti jejich konstrukce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět Letecké motory umožňuje získat základní znalosti o činnosti, konstrukčním a materiálovém řešení, provozních charakteristikách a údržbě moderních leteckých motorů. Student se naučí posuzovat motory z hlediska jejich výkonových a provozních charakteristik a volit pro
daný účel optimální řešení z hlediska funkce a ekonomického provozu.

Prerekvizity

Základní definice, zákony a vztahy termodynamiky a mechaniky tekutin. Ideální a skutečný plyn, síla, energie, práce, výkon, teplo, vnitřní energie, entalpie, entropie, rovnice stavu plynu, změny stavových veličin plynu. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Základy sdílení tepla.

Doporučené volitelné složky programu

Návštěva Technického muzea Brno za účelem prohlídky exponátů - řezů různých leteckých motorů.

Doporučená nebo povinná literatura

Kocáb J.-Adamec J.: Letadlové motory,KANT s.r.o.,Praha 2000 (CS)
Ott, A.: Pohon letadel, , 0
Sforza, P. M.:Theory of aerospace propulsion / Second edition. xx, 827 stran, ISBN 978-0-12-809326-9 (EN)
WARD, Thomas A. Aerospace propulsion systems. Singapore: John Wiley & Sons, c2010, xxvi, 527 s. ISBN 978-0-470-82497-9.
Cumpsty N.: Jet propulsion,Cambridge University Press,1997
CUMPSTY, Nicholas. Jet propulsion: A simple guide tio the aerodynamic and thermodynamic design and performance of jet engines. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 276 s. ISBN 0-521-59674-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování povinné výuky a vyřešení všech zadaných individuálních zadání. Zkouška z předmětu je písemná a ústní. Při zkoušce student prokazuje znalost látky
v rozsahu přednášek, cvičení a předepsané literatury. Zkušební otázka se skládá ze tří částí. První část spočívá v řešení konkrétního zadání, druhá a třetí část je teoretická. Výsledné hodnocení předmětu je dáno výsledkem dosaženým u zkoušky. Každá část zkušební otázky se na výsledku zkoušky podílí stejným dílem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Letecké motory je seznámit studenty se současným stavem a vývojovými trendy v oblasti leteckých pohonných jednotek a poskytnout poznatky nezbytné pro volbu optimálního motoru pro daný typ letadla, jeho zástavbu, ekonomický a ekologický provoz a údržbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro studenty jsou povinná všechna cvičení. Odůvodněnou neúčast na cvičení nahrazuje student zpracováním individuálního náhradního zadání. Průběžná kontrola studia probíhá v rámci cvičení. Student prokazuje zvládnutí látky řešením individuálního zadání.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-LKT-P magisterský navazující

    specializace STL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    specializace TLT , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Char. veličiny, režimy, požadavky na LM. Činnost pístových motorů
2.Oběhy zážehových a vznětových motorů.Základní veličiny, detonace
3.Uspořádání hlavních částí leteckých pístových motorů
4.Pomocná zařízení a soustavy pístového motoru
5.Zvyšování výkonu, charakteristiky, údržba a ošetřování
6.Lopatkové motory, princip činnosti, vstupní soustava
7.Lopatkové kompresory, rozdělení, odstředivé kompresory
8.Osové kompresory, charakteristiky kompresorů, pumpování
9.Spalovací komory lopatkových motorů.Plynové turbíny
10.Plynové turbíny. Výstupní soustavy
11.Proudové motory, jednoproudové, dvouproudové, speciální
12.Turbovrtulové a vrtulníkové motory, turbospouštěče
13.Motory náporové, pulzační a raketové. Principy činnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Hlavní veličiny pístového motoru.
2.Hlavní veličiny pístového motoru.
3.Kinematika klikového mechanizmu.
4.Kinematika klikového mechanizmu.
5.Kapalinové chlazení pístového motoru.
6. Parametry odstředivého kompresoru.
7.Parametry odstředivého kompresoru.
8.Silové řešení oběžného kola odstředivého kompresoru.
9.Silové řešení oběžného kola odstředivého kompresoru.
10.Silové namáhání turbínové lopatky.
11.Silové namáhání turbínové lopatky.
12.Výpočet oběhu proudového motoru.
13.Výpočet oběhu proudového motoru.

eLearning