Detail předmětu

Ateliér - průmyslový design V

FSI-YPPAk. rok: 2020/2021

Designérský projekt je zde vnímaný jako předstupeň diplomové práce. Vychází se z poznatků získaných z praxe, ale i vlastních analýz a rozborů. Studenti jsou vedeni k vypracování několika variant možného řešení, k hledání možných způsobů navržení zadaného tématu. Tento přístup může pomoci studentovi nalézt nové netradiční pohledy na řešení projektu, doposud nikde publikované či realizované. Jsou vítána řešení, ve kterých jsou uplatněny návrhy a prvky s možnou aplikací v blízké budoucnosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají schopnost zpracovávat designérský projekt. Poznatky získané během zpracování předdiplomového projektu slouží jako výchozí analytický materiál pro teoretickou část diplomového projektu. Zaměření projektu vychází z reálných nebo předpokládaných požadavků výrobní i výzkumně-vývojové sféry, snaží se reflektovat reálie i praxi naší společnosti.

Prerekvizity

Student musí ovládat kresbu a modelování. Dále je nutno zvládat principy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení jednodušších i komplikovanějších průmyslových výrobků. Pro kvalifikované řešení zadaných projektů je samozřejmé pochopení funkčních, technických i technologických aspektů daného tématu. Nutná je praktická znalost 2D a 3D programů (Adobe, Rhinoceros apod.).

Doporučená nebo povinná literatura

Newbury S,: Auta: Design pro nové tisíciletí 1 + 2, - Praha : Knižní klub, 2002.
Charlotte a Peter Fiellovi: Design 20. století. - Taschen/Slovart
Charlotte a Peter Fiellovi: Designing the 21st Century. - Köln : Taschen, 2001.
Lamarová, M.: Průmyslový design. - Praha : Odeon, 1984.
John Heskett: Industrial Design, Thames a Hudson, 1980
Odborná periodika: Design trend
Gorman, C.: The Industrial Design Reader. - New York : Allworth, 2003
Lidwell, W. et al: Universal Principles of Design. - Gloucester : Rockport, 2003.
Odborná periodika: DESIGN IN, Designum Slovakia

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, vypracování prvních čtyř kapitol diplomové práce se stanovenou strukturou a rozsahem (úvod, přehled současného stavu poznání, analýza problému a cíl práce, variantní studie designu). Sumarizační poster ke každé z variant, koncepční modely ke 2 vybraným variantám. Průběžná prezentace a konečná prezentace shrnující výsledky semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je co nejdůkladnější seznámení se s danou problematikou podle individuálního zadání diplomových projektů, včetně správného stanovení vzájemných vazeb člověk - stroj - prostředí. Významným požadavkem v počáteční fázi úkolu řešení je stanovení určitého globálního nadhledu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 19 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

208 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Zadání úkolu - návrh designu průmyslového výrobku.
- Přípravné kresby a skici - 1.etapa.
- Korekce, dopracování navržených kresebných studií.
- Vypracování kresebných podkladů (řezy v měřítku).
- Zpracování ergonomických podkladů dané problematiky.
- Vypracování výkresů pro ergonomický poster - 1.etapa ( konzultace ).
- Zpracování vstupních skic, návrhů do výsledných posterů - 1.etapa (
konzultace ).
- Zpracování textových částí předdiplomního projektu - průvodní zpráva.
- Zpracování vstupních skic, návrhů do výsledných posterů - 2.etapa.
- Výroba makety - koncepčního modelu.
- Dopracování výkresové dokumentace v měřítku, textové části projektu
(průvodní zpráva), doprovodných posterů - axonom.pohledy.
- Výroba a dokončení finální makety - koncepčního modelu.
- Závěrečná konzultace - odevzdání práce.

eLearning