Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-SLE)

FSI-PD6Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, učí zásady plánování experimentů a vyhodnocení výsledků. Jsou probírány zásady vypracování technických zpráv, jejich formální a obsahová struktura a zásady technické presentace.

Výsledky učení předmětu

Předmět napomáhá při zpracování diplomové práce.

Prerekvizity

Studijní znalosti z oblasti předmětu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Literature concerning the actual topic of the diploma thesis
MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 1 – Citace: metodika a obecná

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní přístup ve výuce, účast, vypracování tezí diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem semináře je poskytnutí znalostí a postupů, nutných při zpracování technických děl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti jsou kontrolovány formou presentací k dílčím tematům.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

eLearning