Detail předmětu

Řízení výroby

FSI-HR2Ak. rok: 2020/2021

Úkolem předmětu je seznámit studenty s teoretickými přístupy k plánování a řízení produkčních procesů, uplatnění procesního přístupu k řízení výrobního procesu s využitím IT/IS a ICT v digitalizovaném prostředí. Poskytnout potřebné poznatky k ekonomickému rozhodnutí o výrobním programu vzhledem k požadavkům zákazníka. Seznámit s metodikou projektování výrobních systémů schopných kvalitativně a hospodárně realizovat výrobní program s progresivní technologií při zajištění potřebných zdrojů pro realizaci výrobního programu. Uplatnit časové vazby inženýringu - průmyslového inženýrství a výrobního procesu pro realizaci změn při zajištění požadovaných výkonů a výkonnosti digitální generace. Seznámení s praktickými metodami pro operativní řízení výroby v digitálním prostředí.

Výsledky učení předmětu

Teorie výroby umožní pochopit, jak firmy řídí své vnitřní činnosti, jak je možno analyzovat chování, které ovlivňuje zhodnocení vstupních faktorů, produktivitu práce a efektivitu vlastní transformace..
Získané znalosti a dovednosti digitální generace budou významným podkladem pro ovlivňování nákladů firem, které jsou ústřední dominantou mezi nabídkou a poptávkou pro tvorbu přidané hodnoty pro zákazníka. Jsou specifické pro daný předmět i program studia.
Pochopí jak řídit materiálové toky a informační toky s využitím logistických koncepcí z hlediska postavení výrobních procesů v hodnotovém řetězci..

Prerekvizity

Znalosti z oblasti přípravy návrhu nového nebo inovovaného výrobku - průmyslového inženýrství, (konstrukce a technologie výrobku), managementu kvality,, managementu a marketingu. Znalost matematických metod včetně statistickým je také nezbytná.

Doporučená nebo povinná literatura

KOŠTURIAK,J. a kol. Projektovanie výrobných systémov pre 21.storočie. Žilina Žilinská universita 2000, 397s. ISBN80-7100-553-3
Hahn,D.-Lassmann,G.: Produktionswirtschaft - Controlling industrieller Produktion
JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno Computer Press 1999, 115s. ISBN 80-7226-219-x
JUROVÁ, M. Logistika. 1 vyd. Brno: VUT, 1998, 162s. ISBN 80-214-1268-2
JUROVÁ,M. Organizace přípravy výroby. Brno, Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. 2009,s. 100, ISBN 978-80-214-3946-7
SLACK, N. Operations Menagement.Edinburgh Pearson Education Limited 2010. 686 p. ISBN 978-0-273-73046-0
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9
JUROVA,M. Production Management, Brno, VUT 2006, s. 196, ISBN 80-214-2359-5 (EN)
RASTOGI, M. Production and operation management. Bangalore: University science press, 2010. 168 s. ISBN 978-938-0386-812 (EN)
KRAJEWSKI, Lee J. Operations Management: Processes and Supply Chains. 11th Edition. Prentice Hall, 2015. ISBN 9780133872132. (EN)
PUCKETT, W. R. Production Management. Create Space Independent Publishing Platform, 2014. ISBN 9781502978646. (EN)
JUROVÁ, Marie a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: GRADA Publishing, 2016, 256 s. ISBN 978-80-271-9330-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu principů a teorie dané disciplíny s využitím současných didaktických prostředků..
Labopratorní cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách v laboratoři při využití produktu ICT jako je OR Systém, Microsoft Project i ARIS.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu :
Aktivní prezence v laboratorních cvičeních. Zpracování případové studie z výpočtové části cvičení a souběžně zpracování případové studie z laboratorní části cvičení (koncept ORFERT). V průběhu semestru proběhne prezence dílčích výsledků zpracování. Pokud student tyto dvě základní semestrální případové studie nesplní, může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku. Současně je i povinná exkurze ve výrobním podniku.Student získá schopnost logického myšlení.
Zkouška :
Prověřuje znalost přístupů, metod, konceptů teorie řízení a aplikaci na příkladech.
Zkouška je písemná a ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují:
1. výsledky z případových studií (semestrální práce)
2. výsledky písemné zkoušky (60 %)a z ústní části zkoušky (40%)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Specifickým cílem je poskytnout informace o potenciálu
a prostředcích pro další rozvoj výroby, technologické infrastruktury v kontextu evropské integrace a při respektování stávajících technologických aspektů
produkčních procesů se zaměřením na snižování vstupů zdrojů do reprodukčních procesů ve vazbě na zavedení WCM v rámci globalizačních tendencí v digitálním prostředí.
Získat znalosti z oblasti pokročilých výrobních technologii z hlediska aditivní výroby (3D technologie) a procesní technologie v oblasti automatizované výroby a výroby využívající IT technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná výuka je zejména v laboratořich a exkurzích. Náhradu absencí z povinné výuky, je nutné provést ve zvláštním náhradním termínu, který bude upřesněn vyučujícím.
Návštěva přednášek je doporučená, ale potřebná pro práci v laboratoři. Povinná účast na přednáška je u externistů z průmyslové praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-STG-P magisterský navazující

    specializace MTS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    specializace STM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podstata a cíle managementu výroby. Postavení výrobních procesů v systému řízení podniku v digitalizovaném prostředí.
2. Strategický a taktický management produkčních procesů
3. Operativní management; zajišťování procesů výroby zdroji
4. Výrobní kapacita a její plánování
5. Charakteristika výrobního systému a jeho projektování
6. Zajištění výroby materiálovými vstupy
7. Průběh zakázky firmou; průběžná doby výroby složitého výrobku
8. Normativní průběžná doba výroby komponent
9. Zabezpečení plynulosti výrobního procesu; technická obsluha výroby
10. Hospodaření nářadím
11. Péče o výrobní základnu; TPM; energetický management
12. Řízení transformačního procesu.Koherentní a operativní řízení výroby
13. Koncepty automatizovaného řízení výrobního procesu Štíhlá výroba

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní pojmy teorie výroby; zadání případové studie - výpočtové a laboratorní. Měření produkce a náklady na výrobu. Produktivita výroby. Aplikace simulace při řízení výroby - laboratorní cvičení. Průběh zakázky firmou - laboratorní cvičení. Výrobní kapacita. Návrh projektu výrobního systému; kontrola zpracování případové studie - výpočtové. Technickohospodářské normy materiálové - výpočet spotřeby. Průběžná doba výroby složitého výrobku. Termínování zakázky v čase - laboratorní cvičení. Průběžná doba výroby komponent. Hospodaření nářadím a systém údržby . Zakázka a její termínování v čase - prezence případové studie - laboratorní. Prezentace případové studie výpočtové

Cvičení s počítačovou podporou

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání případové studie
Datová základna přípravy výroby
Průběh zakázky výrobou - přijetí zakázky - software OR System
Datové soubory z technická příprava výroby
Skladové hospodářství a MRP kalkulace
Průběžná doba výroby komponent a výrobku.
Kapacitní plánování, rozvrhování výroby.
Podpora plánování výroby - simulace.

eLearning