Detail předmětu

Technická měření

FSI-ETAAk. rok: 2020/2021

Předmět Technická měření (ETA) seznámí studenty se základním určením měřících přístrojů a jejich aplikaci. Pozornost je věnována metrologickému zabezpečení výrobních procesů. Důraz je položen na metrologii délky, tvaru a vzájemné polohy součástí a funkčních povrchů. Studenti dále zvládnou základní metody pro měření a hodnocení parametrů textury povrchu.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům znalosti a dovednosti v oblasti metrologie, tj. naučí se prakticky měřit a kontrolovat různé geometrické veličiny a vhodnou formou vyhodnocovat přesnost výsledku měření. Hlavní oblastí je zejména měření délek a průměrů, kvality textury, úhlů, kuželů atd. běžnými metrologickými prostředky, ale i novými moderními metodami s počítačovou podporou.

Prerekvizity

Přehled o strojírenských technologiích. Základní znalosti o struktuře a vlastnostech materiálů. Principy a jednotky SI pro měření geometrických veličin (Fyzika).

Doporučená nebo povinná literatura

Čech, J., Pernikář, J. a Poddaný, K. Strojírenská metrologie I. 4. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 176s. ISBN 80-214-3070-2 (CS)
Bucher, J. The Metrology Handbook. Amer Society for Quality. 2004. 544 p. ISBN-13: 978-0873896207 (EN)
Czichos, H. Springer Handbook of Metrology and Testing. 2nd. edition. Springer, 2011. 1500 p. ISBN-13: 978-3642166402. (EN)
Farago, F.T. Handbook of Dimensional Measurement (Third Edition). New York: Industrial Press Inc., 1994, 608 p. ISBN 0-8311-3053-9. (EN)
WHITEHOUSE, D. Surfaces and their measurement. [Online-Ausg.]. London: HPS, 2002. ISBN 978-190-3996-010. (EN)
Drbúl, M. a kol. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline a Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 115 s. (elektronická publikace). (SK)
Petřkovská, L. a Čepová, L. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 142 s. ISBN 978-80-248-2771-1 (elektronická publikace). (CS)
Gao, W. Metrology. Berlin: Springer 2019, ISBN 978-981-10-4939-2. (EN)
Drbúl, M. a kol.: Strojárska metrológia a kvalita povrchov vytvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline a Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 115 s. (elektronická publikace) (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Prezence ve cvičení a absolvování všech úloh v laboratorních cvičeních. Odevzdání elaborátů všech absolvovaných cvičení a splnění podmínek průběžné kontroly (průběžné testy znalostí pro konkretizovaná cvičení). V odůvodněných případech absence a nesplnění průběžné kontroly může učitel stanovit náhradní podmínku.
Zkouška: Zkouška je kombinací písemné a ústní části a prověřuje základní teoretické poznatky a praktické aplikace. Klasifikace zkoušky zahrnuje rovněž výsledky z praktických laboratorních cvičení a výsledky testů. Zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou a legislativou v oblasti kvality a metrologie z hlediska současné evropské integrace tak, aby byli schopni v praxi řešit konkrétní úkoly na požadované úrovni.
Úkolem předmětu je, aby studenti na základě teoretických znalostí získali přehled v oblasti praktického měření a kontroly strojírenských výrobků zejména při vyhodnocování geometrických veličin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená. Pokud posluchač nemůže absolvovat laboratorní cvičení v daném termínu, může je nahradit s jinou studijní skupinou v tomtéž týdnu. Když to nejde (nemoc apod.), odevzdá protokol, příp. další zadání dle pokynů vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metrologie, základní pojmy
2. Základní statistické nástroje v metrologii
3. Základní metody a přístroje pro měření délek
4. Základní metody a přístroje pro měření úhlů
5. Základní metody a přístroje pro měření otvorů a kuželů
6. Základní metody a přístroje pro měření parametrů závitů
7. Geometrická přesnost vybraných součástí, základní pojmy a definice
8. Základní metody a přístroje pro měření parametrů přímosti, rovinnosti, kruhovitosti a válcovitosti
9. Základní metody a přístroje pro měření parametrů ozubených kol
10. Textura povrchu a její hodnocení, základní pojmy a definice
11. Průmyslové přístroje a metody pro měření parametrů textury povrchu
12. Měření a měřící prostředky v průmyslu
13. Požadavky na metrologii v systému řízení kvality

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Poučení bezpečnosti práce v laboratoři, požadavky na protokoly z laboratorních cvičení
2. Absolutní a inkrementální měřidla, etalony
3. Využití statistických nástrojů pro zpracování výsledků měření
4. Základní metody pro měření délek/Základní metody pro měření úhlů
5. Základní metody pro měření úhlů/Základní metody pro měření délek
6. Základní metody pro měření otvorů/Základní metody pro měření kuželů
7. Základní metody pro měření kuželů/Základní metody pro měření otvorů
8. Základní metody pro měření parametrů závitů/Základní metody pro měření parametrů přímosti a rovinnosti
9. Základní metody pro měření parametrů přímosti a rovinnosti/Základní metody pro měření parametrů závitů
10. Základní metody pro měření parametrů kruhovitosti a válcovitosti/Základní metody pro měření parametrů ozubených kol
11. Základní metody pro měření parametrů ozubených kol/Základní metody pro měření parametrů kruhovitosti a válcovitosti
12. Měření parametrů textury povrchu/Hodnocení parametrů textury povrchu
13. Hodnocení parametrů textury povrchu/Měření parametrů textury povrchu

eLearning