Detail předmětu

Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

FAST-BEA006Ak. rok: 2020/2021

Základy kombinatoriky, teorie pravděpodobnosti, opakované pokusy, náhodná proměnná - její rozdělení a charakteristiky polohy a přesnosti, klasifikace měřických chyb, Normální rozdělení, dvourozměrné a vícerozměrné náhodné veličiny - kovariance, korelační koeficient, zákony hromadění chyb, váhy a váhové koeficienty, vyrovnání nadbytečných měření, Metoda nejmenších čtverců, vyrovnání přímých měření, měřické dvojice.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student získá praktické znalosti z teorie chyb a bude umět analyzovat a klasifikovat chyby podle jejich zdroje (chyby přístrojové, chyby prostředí a chyby způsobené měřičem). Zvládne zákony hromadění chyb a principy použití metody nejmenších čtverců, zvláště vzrovnání přímých měření a vyrovnání podmínkových měření.

Prerekvizity

Geodetická měření a výpočty v rovině, lineárni algebra – základy maticového počtu, analytická geometrie, derivace funkcí, Taylorův rozvoj, používání kalkulačky a tabulkových procesorů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Účel a náplň předmětu, podmínky získání zápočtu a udělení zkoušky, informační zdroje. Základy kombinatoriky, pravděpodobnost apriorní a statistická, úhrnná a složená, opakované pokusy nezávislé a závislé.
2. Náhodná proměnná diskrétní a spojitá, zákon rozdělení pravděpodobnosti, frekvenční a distribuční funkce, typy rozdělení, charakteristiky polohy a proměnlivosti.
3. Klasifikace měřických chyb, Normální rozdělení, základní a výběrové charakteristiky souboru náhodné proměnné.
4. Dvourozměrné a vícerozměrné náhodné veličiny - kovariance, korelační koeficient, kovarianční a korelační matice. Zákon hromadění skutečných chyb.
5. Zákon hromadění středních chyb, aplikace na součet/rozdíl a průměr, maticový zápis.
6. Opačná úloha zákona hromadění středních chyb, zásada stejného vlivu, zákon hromadění středních chyb na množině funkcí.
7. Měření s různou přesností, váhy a váhové koeficienty, jejich matice, zákon přenášení vah.
8. Vyrovnání nadbytečných měření, metody vyrovnání, Metoda nejmenších čtverců a její aplikace.
9. Vyrovnání měření přímých stejné a nestejné přesnosti.
10. Měřické dvojice stejné a nestejné přesnosti.

Cíl

Po absolvování předmětu by studenti měli umět pracovat s pojmy přesnost, chyba, umět aplikovat zákony hromadění chyb a zvládnout principy vyrovnání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-GK bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor