Detail předmětu

Bakalářský seminář (S-PST)

FAST-BHB012Ak. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je vypracování vybraných částí projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. části A, části B, části C a části D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3) podle vyhlášky o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude vypracována pro zadaný částečně nebo plně podsklepený obytný objekt definovaný vedoucím bakalářské práce. Student v rámci předmětu může řešit rozsáhlejší rodinný dům, rodinný dům se složitou dispozicí nebo složitými základovými podmínkami, rodinný dům s provozovnou nebo bytový dům případně jiný typ objektu. Při zpracování projektové dokumentace je kladen důraz na uspořádání dispozice řešeného objektu v návaznosti na provozní podmínky a na návrh vhodného konstrukčního systému objektu včetně posouzení stability nosných konstrukcí. V rámci návrhu musí student vyřešit problematiku požární bezpečnosti stavby, ochrany proti hluku, úspory energie a začleněním objektu do terénu. Návrhem obytného objektu student prokazuje schopnost syntézy informací, které získal v předcházejících předmětech pozemního stavitelství, a to jak po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické, ale i po stránce grafické při zakreslování svého návrhu podle platných norem. Návrhem konstrukčního systému a konstrukčních prvků student také vyžívá informace získané v odborných předmětech zabývajících se návrhem nosných konstrukčních prvků řešeného objektu. Student výstupy ve formě výkresů dokončuje v programech CAD. Po absolvování bakalářského semináře je student schopen samostatné tvůrčí práce, kterou může uplatnit v praxi nebo v navazujícím magisterském studiu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, jímž je navázat spolupráci a kontakty s odbornou praxí a tyto využít a zakomponovat do závěrečného elaborátu na dané téma technického nebo technologického řešení.

Prerekvizity

Předpokládá se, že student má na začátku předmětu znalosti z předmětu BH001 Pozemní stavitelství 1, BH052 Pozemní stavitelství 2, BH003 Pozemní stavitelství 3, BH004 Pozemní stavitelství 4, BH007 Nauka o budovách 1, BH051 Počítačová grafika a BH057 Akustika a denní osvětlení. Současně se předpokládá doplnění a aplikace znalostí ze souběžně vyučovaného předmětu BH011 Požární bezpečnost staveb a znalost základů konstruktivní geometrie, stavební mechaniky, statiky stavebních konstrukcí, pružnosti a pevnosti, mechaniky zemin, zakládání staveb a navrhování betonových, kovových a dřevěných konstrukcí. Rovněž se předpokládá absolvování předmětu BH009 Projekt – Pozemní stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Navázat spolupráci a kontakty s odbornou praxí a tyto využít a zakomponovat do závěrečného elaborátu na dané téma technického nebo technologického řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 4. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor