Detail předmětu

Technická zařízení budov 2

FAST-BTA002Ak. rok: 2020/2021

Tepelně vlhkostní mikroklima v budovách. Koncepční řešení větrání a vytápění budov. Výpočet tepelného výkonu. Otopné soustavy, jejich vlastnosti a vazba na vnitřní prostředí. Stanovení tepelných výkonů otopných ploch a zdrojů. Návrhy a dimenzování částí soustav. Centrální příprava teplé vody. Paliva a energie pro vytápění budov. Zdroje tepla v budovách. Zásady navrhování kotelen, strojoven a předávacích stanic. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů a vliv na klasifikaci budov.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o systémech vytápění budov. Po absolvování předmětu bude student schopen navrhovat standardní řešení systému vytápění v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Student bude schopen využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Základní tepelně technické posuzování stavebních konstrukcí. Základy termomechaniky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tepelně vlhkostní mikroklima budov. Způsoby sdílení tepla. Koncepční řešení větrání a vytápění budov.
2. Předběžný a přesný výpočet tepelných ztrát budov.
3. Tepelné soustavy budov a jejich části. Dělení a principy technického řešení teplovodních otopných soustav.
4. Otopné plochy. Konvekční otopná tělesa. Převážně sálavé systémy podlahového a stěnového vytápění.
5. Základní druhy paliv a energií. Zdroje tepla. Kotelny na pevná paliva.
6. Plynové kotelny. Komíny a kouřovody.
7. Příprava teplé vody. Prvky soustav v kotelnách a strojovnách.
8. Zabezpečovací zařízení otopných soustav.
9. Hydraulika a dimenzování soustav ústředního vytápění, regulační armatury, oběhová čerpadla.
10. Centralizované zásobování teplem, předávací stanice.
11. Elektrické přímotopné a akumulační vytápění.
12. Provoz a způsoby regulace tepelných soustav v budovách.
13. Využití obnovitelných a alternativních zdrojů ve vytápění a vliv na klasifikaci budov.

Cíl

Základy vytápění. Tvorba tepelného mikroklimatu budov. Přenos tepla soustavami ústředního vytápěni.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace S , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-MI bakalářský, 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor