Detail předmětu

Prvky kovových konstrukcí

FAST-BOA002Ak. rok: 2020/2021

Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
Spoje kovových konstrukcí - zásady navrhování a konstrukčního řešení (spoje šroubované, třecí a spoje svařované).
Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
Stabilita a vzpěrná únosnost tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
Klopení nosníků.
Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
Problém globální a lokální stability. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami.
Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje a zvládne cíle předmětu zaměřené na problematiku
navrhování prvků kovových konstrukcí, z hlediska obsahu podrobněji
rozvedenou v harmonogramu příslušného předmětu.

Prerekvizity

Základy vysokoškolské matematiky, fyziky a chemie, statika, pružnost a plasticita, zásady navrhování konstrukcí a dopravních staveb, zatížení stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky navrhování a realizace kovových nosných konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí, stav a perspektivy rozvoje oboru.
2. Materiál a sortiment konstrukčních prvků.
3. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metoda dovolených namáhání a mezních stavů. Pravděpodobnostní přístupy k navrhování ocelových konstrukcí.
4. Geometrické a statické charakteristiky tenkostěnných otevřených a uzavřených průřezů prvků ocelových konstrukcí.
5. Spoje šroubované a třecí spoje.
6. Koutové svary.Tupé svary, svary děrové a žlábkové.
7. Pruty tažené. Ohyb nosníků - pružné a pružně-plastické působení.
8. Prosté a složené kroucení tenkostěnných prutů otevřeného a uzavřeného průřezu.
9. Vzpěr tlačených prutů celistvého a členěného průřezu.
10. Klopení nosníků.
11. Pruty namáhané tahem a ohybem, namáhání tlakem a ohybem.
12. Únosnost průřezů se štíhlými stěnami. Kritická a pokritická únosnost štíhlých stěn plnostěnných nosníků. Pevnost ocelových konstrukcí při působení opakovaného namáhání. Faktory ovlivňující únavovou pevnost oceli.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor