Detail předmětu

Geologie

FAST-BFA001Ak. rok: 2020/2021

Stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, subdukční a riftové zóny, technická petrografie – horninotvorné minerály, struktury a textury hornin a jejich vliv na vlastnosti hornin, magmatické, sedimentární a metamorfované horniny – jejich vznik, klasifikace, vlastnosti a jejich využití ve stavební praxi (drcené kamenivo, stavební a dekorační kámen), hodnocení základových půd tvořených magmatickými, sedimentárními a metamorfovanými horninami, problémy při výstavbě způsobené různými typy základových půd, endogenní geologické procesy – vulkanismus, zemětřesení, tektonika, vrásnění, zlomy, pukliny v horninovém prostředí a jejich vliv na stavby, základy strukturní geologie, exogenní geologické procesy – zvětrávání, eroze, geodynamické procesy a jejich vliv na stavby, základy geomorfologie, základy hydrogeologie – podzemní voda na staveništi, geologické mapy, základy regionální geologie České republiky – Český masív, Západní Karpaty, metody inženýrskogeologického průzkumu.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Posluchači budou schopni určit a popsat vlastnosti a chování základních typů hornin, které tvoří základové půdy. Naučí se identifikovat a klasifikovat endogenní a exogenní faktory, které ovlivňují kvalitu základové půdy. Získají praktické zkušenosti s chovaním a vlastnostmi zemin v terénu zejména vlivu vody na vlastnosti soudržných zemin. Naučí se navrhovat a zpracovávat průzkum základové půdy pro jednoduché typy staveb.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti přírodovědných předmětů ze střední školy.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod, stavba Země, historická geologie, rozdělení hornin, horninotvorné minerály a jejich vlastnosti.
2. Textury magmatických hornin, hlubinné, žilné a výlevné horniny.
3. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
4. Sedimentární horniny, vlastnosti a výskyt.
5. Metamorfované horniny, vlastnosti a výskyt.
6. Endogenní procesy v zemské kůře.
7. Exogenní procesy v zemské kůře.
8. Svahové pohyby.
9. Podzemní voda a prameny.
10. Geologické mapy a informační zdroje, metody průzkumu vč. geofyzikálních.
11. Regionální geologie Českého masívu a moravskoslezské části Západních Karpat.
12. Přehled základových půd dle geologické příslušnosti.
13. Úkoly inženýrské geologie v pozemním stavitelství ve vztahu k životnímu prostředí. Těžba hornin a jejich využití ve stavebnictví.

Cíl

Posluchači se seznámí se základními typy hornin tvořícími základové půdy staveb včetně přírodních procesů, které ovlivňují jejich kvalitu v čase (endogenní a exogenní geologické procesy). Nedílnou součástí jsou základy hydrogeologie a objasnění vlivu podzemní vody na kvalitu základové půdy. Studenti se také naučí metodicky zpracovat stavebně geologický průzkum základové půdy pro I. geotechnickou kategorii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPC-MI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor