Detail předmětu

Tepelná technika budov

FAST-BHA024Ak. rok: 2020/2021

Tepelný odpor konstrukce.
Součinitel prostupu tepla.
Povrchová teplota stavební konstrukce.
Průběh teplot v konstrukci
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy.
Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce.
Tepelná stabilita místností.
Průvzdušnost obálky budovy.
Akumulace tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní tepelně technické výpočty a návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se navrhovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. Dále studenti získají i základní informace o zásadách návrhu stavebních konstrukce z hlediska akustické i zrakové pohody.

Prerekvizity

Znalost základních fyzikálních veličin,tepelně technických vlastností stavebních materiálů a skladeb stavebních konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, motivace, historický vývoj, související zákony, vyhlášky, normy, způsoby šíření tepla.
2. Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů, zdroje informací, definice tepelné pohody.
3. Okrajové podmínky výpočtů, definice ustáleného teplotního stavu, tepelný odpor, odpor při prostupu tepla.
4. Součinitel prostupu tepla – výpočet při uvažování jednorozměrného nebo dvourozměrného šíření tepla, hodnocení, vliv reflexních vlastností materiálů.
5. Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, energetický štítek obálky budovy.
6. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, výpočet teplotního faktor vnitřního povrchu a jeho hodnocení.
7. Výpočet součinitele prostupu tepla v případě, kdy nelze uvažovat jednorozměrné šíření tepla, tepelné mosty a vazby, lineární a bodový činitel prostupu tepla.
8. Šíření vlhkosti stavebními konstrukcemi, zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci a hodnocení.
9. Popis neustáleného teplotního stavu, teplotní útlum, pokles dotykové teploty podlah a jeho hodnocení.
10. Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období, definice kritické místnosti, hodnocení.
11. Úvod do hodnocení energetické náročnosti budovy, seznámení s průkazem energetické náročnosti budovy.
12. Průvzdušnost obálky budovy, měření vzduchotěsnosti, diagnostika stavebních konstrukcí metodou infračervené termografie.
13. Akumulace tepla - technická řešení

Cíl

Získání základních znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy. Základní zásady návrhu stavebních konstrukce i z hlediska akustické i zrakové pohody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-EVB bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor