Detail předmětu

Pozemní stavitelství 1

FAST-BHA001Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na seznámení s historickým vývojem stavitelství a na získání základního přehledu o stavebních zákonech, vybraných vyhláškách, normách a s vybraným názvoslovím z oboru pozemního stavitelství. Student přehlednou formou získá znalosti o základních požadavcích a vlivech působících na konstrukce objektů pozemního stavitelství. Bude seznámen se základními konstrukčními principy a konstrukčními systémy objektů pozemního stavitelství včetně osvojení principu jejich vytváření. Získá také znalosti o svislých nosných a nenosných konstrukcích a konstrukcích spojující různé výškové úrovně.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu osvojením terminologie a konstrukčních částí včetně doplňujících prvků při návrhu budovy v konstrukční soustavě stěnové při objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby. V rámci cvičení student vypracuje studii rodinného domu podle zadaného provozního schema. jedná se o půdorysy (zastavovací situace v m. 1:200, výkresy 1 :100 podlaží vstupní, podkroví, částečné podsklepení), příčný řez schodišťovým prostorem a pohledy), textová část TZ popisuje založení stavby, dispozici, nosné konstrukce a některé doplňující konstrukce. V závěru se uvede zadání pro specialisty (TZB).

Prerekvizity

Předpokládá se, že student nemá na začátku předmětu žádné znalosti z oboru pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod. Historický vývoj stavitelství.
2. Typy staveb (pozemní, dopravní, podzemní, vodohospodářské a speciální stavby). Typy pozemních staveb. Názvosloví a základní terminologie pozemních staveb.
3. Projektová činnost ve výstavbě. Způsob usměrňování a ovlivnění výstavby – odborná způsobilost pracovníků, stavební zákon a vyhlášky, české technické normy, technické požadavky na stavby a modulová koordinace.
4. Základní požadavky na konstrukce pozemních staveb (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, bezpečnost při užívání a úspora energie a ochrana tepla). Vlivy působící na konstrukce pozemních staveb.
5. Konstrukční prvky. Požadavky na konstrukční systém konstrukcí pozemních staveb. Stabilita a prostorová tuhost konstrukčního systému. Tvorba konstrukčního systému. Typy konstrukčních systémů (stěnový, skeletový, kombinovaný).
6. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Princip, materiál, spojovací prostředky a způsob spojování. Typy stěnového konstrukčního systému.
7. Svislé nosné konstrukce – Stěnový konstrukční systém – Typy stěnového konstrukčního systému.
8. Svislé nosné konstrukce – Skeletový konstrukční systém – Princip, materiál a způsob spojování. Typy skeletového konstrukčního systému.
9. Svislé nenosné konstrukce. Překlady nad otvory a řešení nadpraží otvorů.
10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Obecné zásady pro navrhování a normativní předpisy týkající se návrhu schodišťového prostoru, rozměru schodišťových stupňů a schodišťových ramen.
11. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Schodiště – Konstrukce vnitřních a vnějších schodišť. Typy schodišť.
12. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Ochranná zábradlí.
13. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – Žebříky, rampy, výtahy a eskalátory.

Cíl

Teoretické uvedení studentů do základní terminologie a konstrukčních zásad pozemních staveb. Objasnění legislativního rámce a typů dokumentace staveb v procesu výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPA-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  • Program BPC-EVB bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
  • Program BKC-SI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program BPC-SI bakalářský

    specializace VS , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program BPC-MI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor